Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Eigendomsverkrijging (art. 584o Rv)

Art. 584o Rv onderscheidt bij de eigendomsverkrijging een luchtvaartuig dat in het Nederlandse register is ingeschreven en een vliegtuig dat in het Verdrag van Chicago is ingeshreven.

Art. 584o lid 1 Rv bepaalt dat de koper de eigendom van een in het register teboekstaand luchtvaartuig verkrijgt door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing. 

  • Art. 584o lid 2 Rv bepaalt dat de bewaarder van de registers inschrijving weigert, indien niet tevens een verklaring van de griffier wordt overgelegd dat de koopprijs in zijn handen is gestort.

Art. 584o lid 3 Rv bepaalt dat de koper de eigendom van een in het verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig verkrijgt door de voldoening van de koopprijs.

Zuivering (art. 584p Rv)

Art. 584p lid 1 Rv, eerste zin bepaalt dat, tenzij in de veilingvoorwaarden anders is bepaald, door de levering aan de koper en de voldoening van de koopprijs alle op een in het register teboekstaand luchtvaartuig rustende rechten vervallen, en wel voor zover deze niet rang nemen boven het recht van de executant, alsmede de rechten die niet op de lijst van de rechter-commissaris voorkomen. 

De ingeschreven overeenkomsten, bedoeld in de artt. 8:1308 BW en 8:1309 BW, worden ontbonden, voor zover de daaruit voortvloeiende rechten rang nemen na de vordering van de executant. Aldus waardeloos geworden inschrijvingen van hypotheken en beslagen worden ambtshalve doorgehaald (vgl. art. 584p lid 1 Rv, tweede zin).

Art. 584p lid 2 Rv bepaalt dat, tenzij in de veilingvoorwaarden anders is bepaald, door de eigendomsverkrijging overeenkomstig art. 584o lid 3 Rv alle in het vorige lid bedoelde rechten vervallen die op een in het verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig rusten.

Vernietiging (art. 584q Rv)

Art. 584q Rv, eerste zin bepaalt dat, als het beslag en de executie niet overeenkomstig deze afdeling hebben plaats gevonden, een ieder, die daardoor is benadeeld, binnen zes maanden na de toewijzing kan vorderen dat de rechtbank binnen welker rechtsgebied de verkoop is geschied de verkoop en daaropgevolgde eigendomsovergang vernietigt. 

Als deze vorderingen een in het register teboekstaand luchtvaartuig betreft, moet zij op straffe van niet ontvankelijkheid binnen drie dagen na de instelling daarvan in de openbare registers worden ingeschreven (vgl. art. 584q Rv, tweede zin).