Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wijze van verkoop (art. 584m Rv)

Opbod en afmijning (art. 584m lid 1 Rv)

Art. 584m lid 1 Rv bepaalt dat de verkoop geschiedt bij opbod en vervolgens bij afmijning voor de rechter-commissaris met inachtneming van de veilingvoorwaarden zoals hiervan door de beslaglegger is kennisgegeven of zoals deze door de rechter-commissaris op verzoek van een belanghebbende nader zijn bepaald, en overigens op de door de rechter-commissaris na raadpleging van de executant te bepalen wijze.

Rechter-commissaris beslist over toewijzing (art. 584m lid 2 Rv)

Art. 584m lid 2 Rv bepaalt dat de rechter-commissaris over de toewijzing beslist. Toewijzing vindt niet plaats, wanneer niet alle vorderingen, welke op de door de rechter-commissaris vastgestelde lijst als bevoorrecht boven de vordering van hem, op wiens verzoek de verkoop geschiedt, voorkomen, uit de opbrengst worden voldaan of door de koper te zijnen laste worden genomen.

Kosten van uitwinning (art. 584m lid 3 Rv)

Art. 584m lid 3 Rv bepaalt dat in het in art. 584m lid 2 Rv bedoelde geval de kosten van uitwinning ten laste van hem blijven, op wiens verzoek de verkoop geschiedt.

Betaling (art. 584n Rv)

Betalingstermijn (art. 584 n lid 1 Rv)

Volgens art. 584n lid 1 Rv, eerste zin moet de koper de koopprijs binnen twee dagen betalen aan de griffier van de rechtbank of aan een bewaarder die de griffier heeft aangewezen. De bewaarder moet voldoen aan de eisen van art. 445 Rv (Bewaring contant geld en waardepapieren).

De griffier betaalt uit de koopprijs de kosten van de executie en keert de netto-opbrengst uit volgens de door de rechter-commissaris opgestelde lijst, zodra deze gesloten is (art. 584n lid 1 Rv, tweede zin).

Niet nakoming koopovereenkomst (art. 584n lid 2 Rv)

Art. 584n lid 2 Rv bepaalt dat als de koper in de nakoming van de koopovereenkomst tekortschiet, de artt. 527-529 Rv (herveiling van een onroerende zaak) van overeenkomstige toepassing zijn.