Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Staat van rechten en vorderingen (art. 584 lid 1 Rv)

Art. 584i lid 1 Rv bepaalt dat na het verstrijken van de krachtens art. 584f lid 2 Rv onder c  of art. 584h  Rv door de rechtbank gestelde termijn, de rechter-commissaris uit de ingediende beweringen een staat opmaakt van de in art. 584f lid 2 Rv bedoelde rechten en vorderingen.

Nederlegging staat van rechten en vorderingen (art. 584j Rv)

Art. 584j lid 1 Rv bepaalt dat de in art. 484 Rv bedoelde nederlegging en mededeling tenminste twee weken voor de voor de verkoop vastgestelde dag plaatsvinden. 

Art. 584j lid 2 Rv voegt aan art. 584j lid 1 Rv toe dat de rechter-commissaris de lijst van rechten en vorderingen niet voor het voor de verkoop vastgestelde tijdstip sluit; tot dit tijdstip kunnen schuldeisers tegenspraak doen.

Verkoop (art. 584k Rv)

Art. 584k lid 1 Rv bepaalt dat, indien voor het tijdstip van de verkoop geen tegenspraak is gedaan dan tegen rechten en vorderingen die in rang na die van de executant komen, de rechter-commissaris de lijst sluit en dat tot verkoop wordt overgegaan.

Art. 584k lid 2 Rv bepaalt dat, indien voor het tijdstip van verkoop wel tegenspraak als bedoeld in het vorige lid is gedaan, de rechtercommissaris de verkoop verdaagt.

Art. 584k lid 3 Rv bepaalt dat, zodra op de tegenspraak is beslist bij een vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, de rechter-commissaris op verzoek van de executant de lijst sluit en dat hij plaats, dag en uur bepaalt, waarop de verkoop en de toewijzing zullen plaats hebben. Deze dag moet tenminste zeven weken liggen na de dagtekening van de beschikking van de rechter-commissaris.

Art. 584k lid 4 Rv bepaalt dat in dat geval de executant opnieuw de formaliteiten vervult, zoals vermeld in art. 584f lid 3 Rv. Hij verwittigt voorts hen, die een bewering hebben ingediend, alsmede de in art. 584f lid 4 Rv, bedoelde beperkt gerechtigden en beslagleggers, van de voorgenomen verkoop bij aangetekende brief, alsmede, zo mogelijk, bij per luchtpost verzonden aangetekende brief.