Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Proces-verbaal

De deurwaarder maakt proces-verbaal op van de verkoop van de aandelen. Tenzij art. 2:86c BW van toepassing is, vermeldt het proces-verbaal de gegevens als bedoeld in art. 2:86c lid 2 BW en art. 2:196 BW. De koopprijs wordt aan de deurwaarder ter hand gesteld (vgl. art. 474h lid 1 Rv).

Registratie

Tenzij art. 2:86c BW op de vennootschap van toepassing is, is voor de levering van het aandeel vereist dat het proces-verbaal in Nederland ter registratie is aangeboden.

  • Art. 2:86a BW en art. 2:196a BW zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aan het aandeel verbonden rechten eerst kunnen worden uitgeoefend nadat een afschrift van het proces-verbaal dat ter registratie is aangeboden en de grosse van de door de rechtbank gegeven beschikking aan de vennootschap zijn betekend.

Als het aandelen betreft in vennootschappen als bedoeld in art. 2:86c BW geschiedt de levering door betekening van de akte en grosse voormeld en inlevering van het aandeelbewijs bij de vennootschap (vgl. art. 474h lid 2 Rv).

Duplicaten

Als ten aanzien van andere aandelen dan die bedoeld in art. 474h lid 2 Rv, laatste zin, de verkrijger daarvan niet de beschikking heeft kunnen krijgen over de aandeelbewijzen met de eventueel daarbij behorende dividendbewijzen en talons op naam, zal de vennootschap hem daarvan desverlangd en op zijn kosten duplicaten afgeven (vgl. art. 474h lid 3 Rv).

Door de uitgifte van de duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hun geldigheid. Wanneer de bedoelde verkrijger niet de beschikking heeft kunnen krijgen over de eventueel bij de aandeelbewijzen behorende dividendbewijzen en talons aan toonder, zal de vennootschap hem daarvan desverlangd en op zijn kosten slechts duplicaten afgeven na zekerheidstelling zijnerzijds voor de door de vennootschap tengevolge van de uitgifte der duplicaten op te lopen schade (vgl. art. 474h lid 3 Rv).