Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Last tot teruggave (art. 119 lid 1 Sv)

Een last tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp dat in bewaring is gegeven, is gericht tot de bewaarder (art. 119 lid 1 Sv).

Bewaarder kan niet aan last voldoen (art. 119 lid 2 Sv)

Als de bewaarder niet aan de last tot teruggave kan voldoen, omdat de bewaring van het voorwerp overeenkomstig de machtiging, bedoeld in art. 117 lid 2 Sv of op de wijze van art. 118 lid 3 Sv, is beëindigd, gaat de bewaarder over tot uitbetaling van de prijs, die het voorwerp bij verkoop door hem heeft opgebracht of redelijkerwijze zou hebben opgebracht (art. 119 lid 2 Sv).

Bewaarder kan niet aan last voldoen (art. 119 lid 3 Sv)

Als de bewaarder, buiten de gevallen zoals in art. 119 lid 2 Sv bedoeld, niet in staat is aan de last tot teruggave te voldoen, houdt de bewaarder het voorwerp ter beschikking van de rechthebbende totdat hem in gevolge art. 118 lid 3 Sv, de bevoegdheid toekomt de bewaring te beëindigen. In het geval van art. 353 lid 2 Sv, onder b of c houdt de bewaarder, als hem die bevoegdheid zou toekomen, het voorwerp niettemin ter beschikking van de rechthebbende gedurende tenminste drie maanden nadat de einduitspraak onherroepelijk is geworden (art. 119 lid 3 Sv).

Geen teruggave bij civielrechtelijk beslag (art. 119 lid 4 Sv)

Als er een civielrechtelijk beslag op het voorwerp rust, geeft de bewaarder het voorwerp niet terug zolang dat beslag niet is opgeheven, tenzij degene die de last tot teruggave geeft uitdrukkelijk anders bepaalt (art. 119 lid 4 Sv).

Gerelateerde artikelen