Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beëindiging bewaring na twee jaar (art. 118 lid 3 Sv)

De bewaarder is bevoegd de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen, voor zover het andere roerende zaken dan geld betreft, te beëindigen na twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inbeslagneming. In dat geval handelt hij met het voorwerp overeenkomstig art. 117 lid 1 Sv (art. 118 lid 3 Sv).

Beperking bevoegdheid tot beëindiging bewaring (art. 118 lid 4 Sv)

Als het voorwerp wordt bewaard op grond van de last ex art. 353 lid 2 Sv onder c, kan de bewaarder de bevoegdheid tot beëindiging niet uitoefenen voordat drie maanden zijn verstreken nadat de einduitspraak onherroepelijk is geworden (art. 118 lid 4 Sv).

Bezwaar openbaar ministerie tegen beëindiging (art. 118 lid 5 Sv)

De bewaarder oefent de bevoegdheid, bedoeld in art. 118 lid 3 Sv of in art. 118 lid 4 Sv, niet uit, wanneer het openbaar ministerie binnen veertien dagen nadat de bewaarder van het bestaan van de bevoegdheid schriftelijk heeft kennis gegeven, meedeelt tegen uitoefening daarvan bezwaar te hebben (art. 118 lid 5 Sv).