Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Met overdracht in civielrechtelijke zin wordt bedoeld het overdragen van eigendom, een beperkt recht of een vorderingsrecht van de een aan de ander (vgl. art. 3:83 lid 1 BW)

Vereisten voor overdracht

Volgens art. 3:84 lid 1 BW is voor een overdracht vereist: 

Alleen aan de eis van beschikkingsbevoegdheid valt te ontkomen: art. 3:86 lid 1 BW bepaalt bijvoorbeeld dat, ondanks onbevoegdheid van de vervreemder, een overdracht ex de artt. 3:903:91 of 3:93 BW van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order, geldig is, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is.

Wetgeving