Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Drie jaar

Een schuldsaneringsregeling geldt voor maximaal drie jaar (art. 349a Fw). De termijn kan op vijf jaar worden gesteld als voor de gehele looptijd er sprake van een verhoging van het vrij te laten bedrag is (art. 343 lid 2 jo 295 lid 3 Fw).

Beoordelingsmaatstaven

Aan het einde van de termijn moet de rechter volgens art. 354 lid 1 Fw  vaststellen of de schuldenaar toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.

Bij deze vaststelling geldt als maatstaf of een tekortkoming, in het licht van alle omstandigheden van het geval, een duidelijke aanwijzing vormt dat het bij de schuldenaar aan de van hem te vergen medewerking aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling heeft ontbroken.

De rechter moet volgens art. 354 lid 2 Fw ook nagaan of er aanleiding bestaat om te bepalen dat een tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis buiten beschouwing blijft.

  • Eén van de verplichtingen van de schuldenaar is dat hij zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven (art. 288 lid 1, letter c Fw). Of die inspanning resultaat oplevert is niet van doorslaggevend belang.
Schone lei

Als er geen sprake van een tekortkoming is, of sprake van een geringe tekortkoming, dan verleent de rechtbank aan de schuldenaar een schone lei.