Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag ten laste van Ethiopische wederpartij. Geen executieverdrag. Nederlandse rechter toch bevoegd. Beslagen goederen uitdrukkelijk beschreven in beslagrekest.

Feiten

Een Nederlandse vennootschap legt conservatoire derdenbeslagen onder een Nederlands bedrijf tot verhaal van een vordering op een vennootschap in Ethiopië en daagt deze vennootschap vervolgens voor de rechtbank Rotterdam.  In het incident vordert de Ethiopische vennootschap dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

Rechtbank

Geen verdrag of verordening van toepassing

De rechtbank gaat eerst na of voor Nederland geldende verdragen of EU-verordeningen van toepassing zijn (art. 1 Rv). Dit is niet het geval. Aangezien EU-verordeningen en het EVEX-verdrag toepassing missen, moet de internationale bevoegdheid van de rechtbank dan ook aan de hand van het Nederlandse commune internationale bevoegdheidsrecht worden beoordeeld.

Krachtens art. 767 Rv kan de Nederlandse rechter uitsluitend bevoegd zijn van de eis in de hoofdzaak kennis te nemen:

  1. indien zij niet reeds op een andere grond dan die van art. 767 Rv bevoegd is, en
  2. indien geen buitenlandse rechter bevoegd is wiens uitspraak in Nederland ten uitvoer gelegd kan worden (nog daargelaten de derogerende werking van een exclusieve forumkeuze voor een buitenlandse rechter).

Geen executieverdrag

Vanwege die tweede voorwaarde moet sprake zijn van een toepasselijk executieverdrag tussen Nederland en het land waar de buitenlandse uitspraak is gewezen. Feiten en omstandigheden die zonder meer moeten leiden tot bevoegdheid van de rechtbank op een andere grond dan die van art. 767 Rv zijn gesteld noch gebleken, laat staan feiten en omstandigheden die moeten leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank in Nederland dan deze rechtbank. Evenmin is gesteld dan wel gebleken dat partijen een exclusieve forumkeuze hebben uitgebracht voor een buitenlandse rechter.

Nu gedaagde in Ethiopië gevestigd is, is het de vraag of een uitspraak van een Ethiopische rechter op grond van een toepasselijk executieverdrag tussen Nederland en Ethiopië in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Het antwoord is nee.

Omschrijving goederen

Omdat het hier gaat om  derdenbeslagen moeten de beslagen goederen wel uitdrukkelijk in het verzoekschrift zijn omschreven. De omschrijving ’op alles wat deze derden van gedaagde onder zich hebben of zullen krijgen danwel aan gedaagde schuldig zijn of zullen worden en meer in het bijzonder maar niet uitsluitend de opbrengsten van de verkopen van door danwel namens gedaagde verkochte groente, fruit en bloemen’ voldoet aan dit vereiste.

Rechtbank bevoegd

De rechtbank Rotterdam is dus bevoegd.

Gerelateerde artikelen