Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Paulianabeslag terecht gelegd. Voldoende aannemelijk dat overdracht auto's onverplichte rechtshandeling betrof.

Feiten

X en Y leggen voor achterstallige kinderalimentatie ten laste van hun voormalige echtgenoot Z conservatoir beslag tot afgifte op twee personenauto’s. Z en zijn huidige echtgenote zouden de auto’s onrechtmatig aan de vader en zwager van Z hebben overgedragen. X vordert, met zijn echtgenote, vader en zwager, in kort geding opheffing van het beslag.

Voorzieningenrechter

Ingevolge art. 737 lid 1 Rv kan een conservatoir beslag tot afgifte van een roerende zaak mede worden gelegd door een schuldeiser die door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging op grond van art. 3:45 BW - de actio pauliana - de bevoegdheid kan verkrijgen zich op het betreffende goed te verhalen. Het gevolg van een geslaagd beroep op de actio pauliana is dat het vervreemde goed met terugwerkende kracht in het vermogen van de schuldenaar terugkeert, waarna het is belast met een verhaalsbeslag ten gunste van de schuldeiser.

Wanneer in een dergelijke situatie de roerende zaak zich niet meer in handen van de schuldenaar bevindt, maar in handen van een derde, dan moet het beslag worden gelegd zowel ten laste van de vervreemd hebbende schuldenaar als de verkrijgende derde en zal bevel tot afgifte moeten worden gedaan aan zowel de schuldenaar als de verkrijgende derde. Immers, uiteindelijk wordt met een beroep op de actio pauliana verhaal genomen op het vermogen van de vervreemdende schuldenaar, maar ook ten laste van de verkrijgende derde, op wiens vermogen het paulianabeslag rust.

Het ligt op de weg van X om, met inachtneming van de beperkingen van de kort geding-procedure, aannemelijk te maken dat de door gedaagden gepretendeerde vordering ondeugdelijk of het beslag onnodig is (HR 14-06-1996, NJ 1997, 481) en Hof Arnhem 04-10-2011, JOR 2012, 59).

Het is voldoende aannemelijk geworden dat de eigendomsoverdracht van de auto’s een onverplichte rechtshandeling betrof. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagden door de eigendomsoverdracht van de beide auto's in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld.

De schijn is bovendien gewekt dat de eigendomsoverdracht van de auto’s bedoeld was om deze aan verhaal door schuldeisers te onttrekken. X en Y beroepen zich dan ook terecht op de actio pauliana.

De vordering tot opheffing van het beslag op de auto’s wordt afgewezen.

Gerelateerde artikelen