Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ontruiming woning gerechtvaardigd. Geen juridische of feitelijke misslag vonnis. Geen noodtoestand.

Feiten

Huurder vordert in kort geding dat het de verhuurder (De Woonplaats) wordt verboden om de door huurder bewoonde woning te ontruimen.

Voorzieningenrechter

‘De vordering van eiseres betreft derhalve een executiegeschil.

In een executiegeschil is de rechter in beginsel gebonden aan de uitspraak die aan de executie ten grondslag wordt gelegd. Hij kan staking van de executie bevelen als de executant misbruik van zijn executiebevoegdheid maakt. Dat zal, ingevolge vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de executie op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor onverwijlde executie niet kan worden aanvaard en daarmee de bevoegdheid van de executant tot tenuitvoerlegging van die uitspraak.

Door eiseres zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die – tegen de achtergrond van de hierboven vermelde criteria – ertoe leiden dat De Woonplaats niet gerechtigd zou zijn tot executie van het vonnis over te gaan.

De vordering van eiseres zal derhalve worden afgewezen. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.’