Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie vonnis geen misbruik van recht, ook niet als voordeel executant minder is dan de door de executie veroorzaakte schade.

De kantonrechter te Hilversum veroordeelt X om ruim € 1.400 aan achterstallige servicekosten aan de VvE te betalen. De VvE legt vervolgens executoriaal beslag op het appartement van X. Op verzoek van de hypotheekbank gelast de kantonrechter de staking van de executie.

Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en staat de executie alsnog toe.

Een hypotheekhouder die niet de executie overneemt maar zich verzet tegen de executie van het verbonden onroerend goed, is te beschouwen als een derde. Hij dient ingevolge art. 438 lid 5 Rv zowel de executant als de geëxecuteerde te dagvaarden. Dat wordt in eerste aanleg verzuimd. Hof staat toe dat dagvaarding van geëxecuteerde alsnog in hoger beroep geschiedt.

Het hof overweegt dat er in beginsel alleen grond is voor een bevel tot staking van een executie van een vonnis indien de executie vexatoir is of de executant misbruik maakt van zijn recht tot executie.

Gesteld noch gebleken is dat de executie van het appartementsrecht vexatoir zou zijn.

Misbruik van het recht tot executie van een vonnis is onder meer aanwezig wanneer de executant

  1. zijn bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan om een ander te schaden, of 
  2. met een ander doel dan waarvoor zij verleend is, dan wel
  3. dat hij, in aanmerking nemend de onevenredigheid bij het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot uitoefening van zijn bevoegdheid had kunnen komen.

Het ligt op de weg van degene die in kort geding staking van de executie vordert om, met alle aan een kort geding verbonden beperkingen, aannemelijk te maken dat inderdaad kan worden gesproken van misbruik van bevoegdheid.

Naast de voldoening van de bijdrage ex artikel 5:122 BW heeft de VvE ook belang bij de executie omdat zij daardoor wordt bevrijd van een lid dat hardnekkig weigert zijn bijdragen te voldoen. Het is weliswaar aannemelijk dat bij executie de schade voor de bank groter is dan het voordeel voor de VvE, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van misbruik.