Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Misbruik van de bevoegdheid tot het leggen van een conservatoir beslag onder een stichting derdengelden op gelden die in het kader van een tenuitvoerlegging van een vonnis aan die stichting zijn betaald.

Feiten

Op grond van een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem betaalt Deltatechniek een bedrag op de rekening van de stichting derdengelden van de advocaat van Cobetec.

Deltatechniek legt vervolgens, na verlof van de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank, voor een vermeende tegenvordering ten laste van Cobetec een conservatoir derdenbeslag onder de stichting derdengelden.

Rechtsvraag

In dit kort geding gaat het om de vraag of het conservatoir derdenbeslag onder de stichting derdengelden moet worden opgeheven.

Voorzieningenrechter

Onder de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, bestaat er aanleiding om bij de beoordeling van de vraag of het gelegde beslag dient te worden opgeheven aansluiting te zoeken bij de criteria die worden gehanteerd bij het beoordelen van de vraag of de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard veroordelend vonnis dient te worden geschorst.

De voorzieningenrechter sluit op dit punt aan bij rb. Zwolle (vzr.) 24-05-2006, NJF 2006, 588.

Het komt neer op de vraag of het vonnis van de rechtbank Arnhem klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust, dan wel of op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten de tenuitvoerlegging daarvan klaarblijkelijk aan de zijde van Deltatechniek een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord, heeft Deltatechniek door het beslag te leggen in beginsel misbruik gemaakt van haar bevoegdheid om beslag te leggen.

Nu er vooralsnog geen sprake is van een feitelijke misslag, heeft Deltatechniek met het gelegde conservatoir derdenbeslag misbruik gemaakt van haar bevoegdheid beslag te leggen.