Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeslag op basis van art. 843a Rv jo. art. 730 Rv is mogelijk. Verwijzing naar Hof Leeuwarden 04-08-2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ4901.

Verzoekster verzoekt bewijsbeslag te mogen leggen op bescheiden, gegevensdragers, administratie en documenten van gerekwestreerde.

Voorzieningenrechter

De beslagsyllabus biedt de mogelijkheid om beslag te doen leggen op de wijze zoals door verzoekster in het beslagrekest is verzocht. Rechtbanken hanteren de in de beslagsyllabus opgenomen regelingen bij de beoordeling van beslagrekesten en die regelingen zijn openbaar.

Rechtbanken en gerechtshoven in den lande oordelen (niettemin) uiteenlopend over de vraag of art. 843a Rv juncto art. 730 Rv een wettelijke grondslag bieden voor het leggen van bewijsbeslag. Onder meer de rechtbanken Haarlem, Arnhem, Amsterdam, Dordrecht en Utrecht en de gerechtshoven ’s-Hertogenbosch en Amsterdam zijn in vonnissen en arresten van het bestaan van een dergelijke grondslag uitgegaan.

In Hof Leeuwarden 04-08-2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ4901 is echter geoordeeld dat een in de betreffende zaken gelegd bewijsbeslag niet kon worden gebaseerd op art. 843a Rv juncto art. 730 Rv. Het bewijsbeslag in deze zaken was gelegd op originele gegevens en gegevensdragers. Deze originelen waren in beslag genomen bij de beslagenen thuis (waarbij de deurwaarder hulp had ingeroepen van de politie en een slotenmaker en de beslagenen zelf op het moment van beslaglegging niet aanwezig waren).

De beslagenen moesten de zaken, nadat deze gekopieerd waren, zelf komen ophalen. Het Hof oordeelde in dit verband dat art. 730 Rv ziet op het conservatoire beslag tot afgifte en levering van originele zaken. Het Hof stelde vast dat deze bepaling niet aansluit op art. 843a Rv, welk artikel geen vorderingsrecht tot afgifte of levering van originele zaken toekent.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat art. 843a Rv een belanghebbende inderdaad, zoals het Hof Leeuwarden heeft geoordeeld, op zichzelf geen vorderingsrecht tot afgifte of levering van originele bescheiden toekent. Het artikel biedt een belanghebbende onder omstandigheden het recht inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van bepaalde originele bescheiden.

Op grond van art. 843a lid 2 Rv bepaalt de rechter (zo nodig) de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan dit inhouden dat originele bescheiden voor korte duur worden afgegeven zodat daarvan afschriften of uittreksels kunnen worden gemaakt. Deze afschriften of uittreksels kunnen vervolgens in bewaring worden gegeven, zodat deze, te gelegener tijd, door een belanghebbende kunnen worden ingezien of aan een belanghebbende kunnen worden afgegeven in de zin van art. 843a Rv.

In dat opzicht kan art. 843a Rv naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook wel aansluiten bij art. 730 Rv en, bijgevolg, een wettelijke grondslag bieden voor een bewijsbeslag.

Uit Hof Leeuwarden 04-08-2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ4901 blijkt daarnaast dat het Hof de (flagrante) schending van het huisrecht van de beslagenen die in de betreffende zaken had plaatsgevonden hierbij van groot (zo niet doorslaggevend) belang heeft geacht. Van een dergelijke schending zal in dit geval geen sprake zijn, nu beslag verzocht is op (kopieën van) zaken die zich niet in een woning, maar in een bedrijfspand bevinden.

Zoals de feiten thans liggen, moet ervan worden uitgegaan dat verzoekster niet in staat zal zijn de gestelde wanprestatie ten aanzien van de inkoopprijzen te bewijzen indien zij niet in staat is kopieën van de gegevens en gegevensdragers in de verwante procedure te overleggen. Verzoekster heeft er dan ook belang bij dat wordt voorkomen dat de in beslag te nemen gegevens op enige wijze in het ongerede raken en dat haar rechten uit hoofde van art. 843a Rv op die wijze illusoir worden.

Nu de bewaring uitsluitend kopieën van gegevens en gegevensdragers zal betreffen en de originele gegevens en gegevensdragers na het maken van kopieën ervan aan gerekwestreerde zullen worden geretourneerd, zal de overlast voor gerekwestreerde geen schending van grondrechten impliceren.

De voorieningenrechter wijst het verzoek van verzoekster tot verlof voor het leggen van bewijsbeslag toe.

Gerelateerde artikelen