Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag ex art. 843a Rv jo. art. 730 Rv is niet mogelijk. Beslag in strijd met huisrecht.

Feiten

Tussen Kohler en De Melker bestaat een distributieovereenkomst. Twee werknemers van distributeur De Melker zeggen de arbeidsovereenkomst op om bij Kohler in dienst te kunnen treden.

De Melker verdenkt de werknemers van het geven van bedrijfsgevoelige informatie aan Kohler en legt, na verkregen verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Assen, conservatoir beslag op originele gegevens en gegevensdragers in de woonhuizen van de werknemers.

In een daarop volgend kort geding vordert De Melker inzage in bescheiden. Daartegenover vorderen de werknemers opheffing van het beslag.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter weigert zowel de inzage als de opheffing. De werknemers en Kohler gaan bij het hof in beroep

Hof

Art. 12 van de Grondwet bepaalt dat het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner alleen is geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Art. 8 EVRM bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is.

Het hof is van oordeel dat dit laatste niet is aangetoond.

Het Nederlandse burgerlijke procesrecht kent geen algemene regeling voor bewijsbeslag. Wel is art. 1019c Rv het bewijsbeslag geregeld voor zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom.

Het gelegde beslag door De Melker is gebaseerd op art. 843a Rv en kennelijk mede op art. 730 Rv. Art. 843a Rv kent alleen een vorderingsrecht toe aan degene die daarbij rechtmatig belang heeft, om, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Dit artikel kent geen bevoegdheid tot beslaglegging toe, laat staan een bevoegdheid om een woning te doorzoeken.

Art. 730 Rv ziet op het conservatoire beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen als zodanig. Het hof stelt vast dat deze bepaling niet aansluit op art. 843a Rv, dat immers geen vorderingsrecht tot afgifte of levering toekent (zie ook Hof Den Haag 24-08-2006, LJN AY7534).

De wet stelt amper regels over hoe de beslaglegging in een woning in zijn werk dient te gaan en minimale waarborgen aan de bewoner toekent. Art. 444 lid 1 Rv bepaalt dat de deurwaarder ter inbeslagneming toegang tot elke plaats heeft en dat hij, mits aan het vereiste van art. 444 lid 2 Rv is voldaan, gesloten deuren en kasten mag openen. De Algemene Wet op het binnentreden (Awir) is echter niet nageleefd.

Gerelateerde artikelen