Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeslag in niet-IE-zaak. Toegang tot bestanden 'in the cloud'. Verwijzing naar Hof Den Haag 29-03-2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1725.

In de rechtspraak (o.a. Hof Den Haag 29-03-2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1725) is geoordeeld dat de grondslag voor een bewijsbeslag in niet-IE zaken kan worden gevonden in art. 730 Rv, mede in aanmerking nemende dat de maatschappelijke behoefte aan en het belang van dit beslag ter veiligstelling van bewijs een ruime uitleg van dit artikel rechtvaardigen. Aan de Hoge Raad zijn prejudiciële vragen gesteld over de toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken. Er is evenwel geen grond thans anders te oordelen dan tot op heden onder voorzieningenrechters gangbaar is in deze zaken.

Afweging van de wederzijdse belangen leidt er toe dat het gevraagde beslagverlof zal worden toegestaan onder de voorwaarde dat voor de schade die door het beslag kan worden veroorzaakt (met name het beslag bij de nieuwe werkgever van gerekwestreerde) zekerheid wordt gesteld als bedoeld in art. 701 Rv. Het bedrag waarvoor zekerheid zal moeten worden gesteld wordt vastgesteld op € 5.000,00.

In afwijking van artikel 6:51 BW zal worden bepaald dat slechts zakelijke zekerheid mag worden gesteld in de vorm van een bankgarantie of storting van een bedrag in depot bij een notaris of advocaat. De voorzieningenrechter wijst erop dat volgens art. 701 lid 2 Rv de zekerheid voor of bij betekening van het beslagexploot aan de beslagene moet worden aangeboden.

Gerekwestreerde zal medewerking aan de beslaglegging moeten verlenen, onder andere door de deurwaarder te voorzien van de gebruikersnamen, wachtwoorden of andere toegangscodes in welke vorm ook, die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot elektronische bestanden die zich bij haar bevinden of waartoe hij toegang heeft (dus ook bestanden ‘in the cloud’).

Het weigeren van de vereiste medewerking zal in een procedure tussen partijen tot gevolg hebben dat de rechter aan die weigering de gevolgen zal kunnen verbinden die de rechter geraden acht. Tot die mogelijke gevolgen behoort dat de rechter bepaalde stellingen van verzoekster bewezen zal achten behoudens tegenbewijs van gerekwestreerde. Bij het beoordelen van dat tegenbewijs zal dan bovendien ook weer in het nadeel van gerekwestreerde rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat zij bewijsmiddelen die in het voordeel van verzoekster zouden zijn, hebben achtergehouden.

De voorzieningenrechter verleent het verlof als verzocht en verbindt aan het verlof op de voet van art. 701 lid 1 Rv de voorwaarde dat tot een bedrag van € 5.000,00 zekerheid wordt gesteld voor schade die door het beslag kan worden veroorzaakt, en bepaalt dat de gestelde zekerheid dient te worden gehandhaafd tot het beslag is opgeheven dan wel is overgegaan in een executoriaal beslag.

Gerelateerde artikelen