Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeslag in niet IE-zaken is mogelijk.

De vraag of een bewijsbeslag in niet-IE-zaken mogelijk is, is door verschillende rechters verschillend beantwoord.

In Hof Leeuwarden 04-08-2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ4901 en in Hof Den Bosch 30-05-2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007 werd dit beslag niet mogelijk geacht.

Door de (meeste) voorzieningenrechters wel, waarbij in het beslagverlof waarborgen worden opgenomen ter bescherming van de belangen van de beslagene. De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel inzake wijziging van art. 843a Rv gaat ervan uit dat bewijsbeslag mogelijk is.

Voor de beantwoording van de vraag of het beslag in deze zaak onrechtmatig is, is van belang dat de voorzieningenrechter het verlof heeft verleend onder een aantal voorwaarden. In het beslagverlof is bepaald, dat:

  • een gerechtelijk bewaarder wordt aangesteld;
  • die ten spoedigste na de beslaglegging kopieën maakt van de bescheiden;
  • welke kopieën in gerechtelijke bewaring worden genomen in afwachting van een beslissing van de rechter (hetgeen meebrengt dat, begrijpt het hof, de beslaglegger geen inzage heeft in de inbeslaggenomen bescheiden totdat bij rechterlijke uitspraak (op de eis in de hoofdzaak, in ieder geval houdende een vordering ex art. 843a Rv) anders is beslist, terwijl
  • de oorspronkelijke bescheiden terstond na het maken van kopieën aan gerekwestreerden dienen te worden teruggegeven.

Niet gesteld of gebleken is dat bij de onderhavige beslaglegging niet aan deze voorwaarden is voldaan.

Het bovenstaande brengt mee dat het beslag in feite slechts gelegd is op afschriften van bescheiden waarvan IIZII c.s. afgifte op grond van art. 843a Rv vorderen. Daarvan uitgaande kan de grondslag voor het beslag in art. 730 Rv worden gevonden, mede in aanmerking nemende dat de maatschappelijke behoefte aan, en het belang van dit beslag ter veiligstelling van bewijs een ruime uitleg van dit artikel rechtvaardigen.

Art. 730 Rv geeft degene die recht heeft op afgifte van een roerende zaak het recht die zaak ter bewaring van dit recht in beslag te nemen. Gelet op voormelde voorwaarden in het beslagverlof strekt het beslag tot bewaring van het recht op afgifte van bedoelde afschriften.

Nu voorts niet gesteld of aannemelijk geworden dat de feitelijke wijze van inbeslagneming onrechtmatig is geweest of, voormelde voorwaarden in het beslagverlof ter bescherming van de belangen van de beslagen in aanmerking nemende, niet voldaan is aan de eisen van proportionaliteit, is geen sprake van een onrechtmatig beslag.

Gerelateerde artikelen