Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen mondeling verzoek tot teruggave mogelijk. Afgifte alleen aan klager.

Aan het door klager ingediende klaagschrift lag de stelling ten grondslag dat hij als rechthebbende moet worden aangemerkt van het onder hem inbeslaggenomen geldbedrag.

Blijkens de bestreden beschikking heeft klager bij de behandeling in openbare raadkamer van dat klaagschrift deze stelling verlaten en aangevoerd dat een ander als rechthebbende moet worden aangemerkt.

Het verzoek van klager tot teruggave aan hem van dat geld had als ingetrokken moeten worden beschouwd, terwijl de wet niet de mogelijkheid kent dat een verzoek mondeling wordt gedaan en evenmin dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast (vgl. HR 02-04-1991, NJ 1991, 633).

De rechtbank had klager dus niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten verklaren.

Gerelateerde artikelen