Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Belanghebbende. Maatstaf ex art. 94a Sv. Rechter moet nagaan of buiten redelijke twijfel is dat derde eigenaar van het voorwerp is.

Op grond van art. 94a Sv wordt onder de verdachte beslag op een kampeerwagen gelegd. De derde/niet-beslagene die zich daartegen keert, is in zijn beklag ontvankelijk, indien hij stelt eigenaar te zijn van het inbeslaggenomen voorwerp. De rechter die over dit beklag heeft te oordelen, dient dan na te gaan of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel staat dat die derde/niet-beslagene als eigenaar van het voorwerp moet worden aangemerkt. Een dergelijke toetsing door de rechter strekt er toe om te voorkomen dat een onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op de uitoefening van het eigendomsrecht van een derde op een inbeslaggenomen voorwerp.

  • Er bestaat verschil tussen het verhaalsbeslag en het beslag op grond van art. 94 Sv. Op grond van art. 94 Sv kunnen inbeslaggenomen voorwerpen, ook als deze aan een derde toebehoren, onder omstandigheden aan het beslag onderworpen blijven, bijvoorbeeld indien het gelet op het bepaalde in art. 33a lid 2, aanhef en onder a Sr in verbinding met het lid 1 van dat artikel niet hoogstonwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van die voorwerpen zal bevelen.

Als buiten twijfel is dat de derde als eigenaar van het inbeslaggenomene moet worden aangemerkt, zal de rechter teruggave van het voorwerp aan deze moeten gelasten, ook als aan alle voorwaarden voor beslag ex art. 94a Sv is voldaan.

In de overwegingen van de rechtbank ligt besloten dat klaagster heeft gesteld eigenaar te zijn. De rechtbank heeft haar derhalve terecht als belanghebbende aangemerkt. Voorts ligt in die overwegingen besloten dat zich niet het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel staat dat de klaagster als eigenaar van het voorwerp moet worden aangemerkt.

De rechtbank heeft dus geen blijk gegeven van miskenning van de aan te leggen maatstaf.