Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een effectendepot is een verzameldepot van girale effecten die voor de gerechtigden tot dat depot worden gehouden. De gerechtigden zijn deelgenoten in die depots.

Financiële instellingen

Verzameldepots kunnen slechts worden gehouden door bij het centraal instituut (Euroclear) aangesloten instellingen (banken, effectenbewaarbedrijven). De verzameldepots van deze instellingen maken deel uit van de door het centraal instituut voor elk effect aangehouden afzonderlijke girodepot, zodat rechthebbenden ook deelgenoot zijn in die girodepots.

Verhaalsbeslag

Het antwoord op de vraag of op effecten in een effectendepot verhaalsbeslag kan worden gelegd, is niet onomstreden.

  • Rb. Den Bosch 11-06-2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BD3570
    Een gegiraliseerd effect is een vermogensrecht op naam van eigen aard en kan daarmee niet worden aangemerkt als een vordering of zaak als bedoeld in art. 475 Rv. De wetgever heeft echter middels art. 24 Wge voorzien in de mogelijkheid om derdenbeslag te leggen op het aandeel van een deelgenoot in een effectenverzameldepot. Hieruit vloeit voort dat de effectenrekening vatbaar is voor derdenbeslag. In de Wet giraal effectenverkeer is niet geregeld op welke wijze beslag moet worden gelegd op een aandeel in een verzameldepot. Bij de beantwoording van de vraag of in geval van een derdenbeslag op een aandeel in een verzameldepot een uitdrukkelijke omschrijving nodig is in de zin van art. 475a lid 3 Rv, dient dan ook rekening te worden gehouden met de ratio en het systeem van de Wge. De bedoeling van de Wge is (onder meer) om de logistieke en administratieve last verbonden aan de levering van effecten middels toonderstukken te verlichten door effecten te immobiliseren en te dematerialiseren. Voor levering van gegiraliseerde effecten is niets méér vereist dan de enkele bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling (art. 17 Wge). Dit betekent dat een aandeel in een verzameldepot op eenvoudige wijze ter beschikking kan worden gesteld van een derde en dat moet worden aangenomen dat de formele eis van art. 475a lid 3 Rv - welke bepaling ziet op goederen die middels een akte moeten worden geleverd - hierop niet van toepassing is.

In literatuur wordt gesteld wordt dat deelgenootschap in een effectendepot in de zin van de Wge een aandeel in een in een bijzondere gemeenschap sui generis is waarvoor de wetgever geen passende regel voor beslag en executie heeft gemaakt.