Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

 1. Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig strafbaar feit.
 2. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

1.
Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn:

 1. voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren of die hij geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit zijn verkregen;
 2. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan;
 3. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid;
 4. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het misdrijf is belemmerd;
 5. voorwerpen die tot het begaan van het misdrijf zijn vervaardigd of bestemd;
 6. zakelijke rechten op of persoonlijke rechten ten aanzien van de onder a tot en met e bedoelde voorwerpen.

2.
Voorwerpen als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met e die niet aan de veroordeelde toebehoren kunnen alleen verbeurd worden verklaard indien:

 1. degene aan wie zij toebehoren bekend was met hun verkrijging door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming in verband daarmede, dan wel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden, of
 2. niet is kunnen worden vastgesteld aan wie zij toebehoren.

3.
Rechten als bedoeld in het eerste lid, onder f, die niet aan de veroordeelde toebehoren kunnen alleen verbeurd worden verklaard indien degene aan wie zij toebehoren bekend was met de verkrijging van de voorwerpen waarop of ten aanzien waarvan deze rechten bestaan, door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming in verband daarmede, danwel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden.

4.
Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

In de verbeurdverklaring van een voorwerp is begrepen die van de verpakking waarin het zich bevindt, tenzij de rechter het tegendeel bepaalt.

 1. Bij de verbeurdverklaring van voorwerpen kan de rechter voor het geval waarin de verbeurd verklaarde voorwerpen meer zouden opbrengen dan een in de uitspraak vastgesteld bedrag, bevelen dat het verschil wordt vergoed.
 2. De rechter kent een vergoeding, als bedoeld in het eerste lid, of een geldelijke tegemoetkoming toe wanneer dit nodig is om te voorkomen dat de verdachte, of een ander aan wie de verbeurd verklaarde voorwerpen toebehoren, onevenredig zou worden getroffen.
 3. De rechter bepaalt aan wie het bedrag van de vergoeding of tegemoetkoming wordt uitbetaald; zulks laat ieders recht op dit bedrag onverlet.
 1. Niet in beslag genomen voorwerpen worden, bij verbeurdverklaring, in de uitspraak op een bepaald geldelijk bedrag geschat.
 2. De voorwerpen moeten in dit geval worden uitgeleverd of de geschatte waarde moet worden betaald.
 3. De artikelen 24b, 24c en 25 vinden overeenkomstige toepassing.
 1. De kosten van gevangenisstraf en hechtenis komen, voor zover niet bij of krachtens enige wet anders is bepaald, ten laste van de Staat.
 2. Al hetgeen wordt verkregen uit geldboeten en verbeurdverklaring komt ten bate van de Staat.
 1. In de gevallen waarin de rechter krachtens de wet de openbaarmaking van zijn uitspraak gelast, bepaalt hij tevens de wijze waarop aan die last uitvoering wordt gegeven.
 2. De kosten van openbaarmaking worden in de uitspraak op een bepaald bedrag geschat.
 3. De artikelen 24b, 24c en 25 vinden overeenkomstige toepassing.