Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De hoofdregel bij de verkoop van een schip is dat de executoriale verkoop ten overstaan van een notaris plaatsvindt. (art. 570 lid 1 Rv).

Een buitenlands zeeschip kan echter ook via de rechtbank executoriaal worden verkocht (art. 575 lid 1 Rv, eerste volzin). De executant verzoekt de rechtbank dan om dag en uur van de verkoop te bepalen (art. 575 lid 1 Rv, tweede volzin).  

Termijnen

De rechtbank stelt dag en uur van de verkoop vast met inachtneming van de in art. 575 lid 2 Rv bedoelde termijnen waarbinnen geen verkoop kan plaatsvinden (art. 575 lid 1 Rv, derde volzin). 

Art. 575 lid 2 Rv bepaalt dat de verkoop, onverminderd de in art. 571 Rv voorgeschreven termijn voor de executoriale verkoop van een schip, niet kan plaats vinden voordat dertig dagen zijn verstreken nadat de executant ter griffie heeft gedeponeerd:

  1. de veilingvoorwaarden,
  2. een verklaring van de deurwaarder of van een advocaat dat aan de in art. 571 lid 1 Rv voorgeschreven aanplakkingen en aankondigingen is voldaan, waarbij exemplaren daarvan zijn gevoegd,
  3. een door een advocaat opgestelde en ondertekende lijst van de bekende rechthebbenden en beslagleggers op het schip.

De executant deelt onverwijld aan de in art. 575 lid 2 Rv onder c bedoelde rechthebbenden en beslagleggers schriftelijk dag en uur van de verkoop mede en deponeert ter griffie een verklaring van een advocaat dat aan dit voorschrift is voldaan (art. 575 lid 3 Rv).

Tenminste drie dagen voor de aanvang van de verkoop stelt de voorzieningenrechter van de rechtbank een staat van geschatte kosten van de executie op, die op de griffie en ter terechtzitting ter inzage wordt gegeven (art. 575 lid 4 Rv).

De rechtbank kan op verzoek van de executant nader dag en uur van de verkoop vaststellen. In dat geval vinden de in art. 571 lid 1 Rv bedoelde aanplakkingen en aankondigingen opnieuw plaats (art. 575 lid 8 Rv).

Wijze van verkoop

De verkoop geschiedt eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning. Met betrekking tot de veilingvoorwaarden zijn de art. 517 lid 2 Rv en art. 518 Rv van overeenkomstige toepassing. De executant geeft schriftelijk van de verkoop kennis aan de geëxecuteerde en de hem bekende rechthebbenden en beslagleggers (art. 575 lid 5 Rv).

Rechtsmiddelen

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen het vonnis van verkoop en toewijzing is geen hogere voorziening toegelaten (art. 575 lid 6 Rv).

Derdenverzet ex art. 538 Rv (Derdenverzet tegen de verkoop van een onroerende zaak) kan wel. De dagvaarding waarbij het verzet plaatsvindt, wordt mede aan de griffier betekend. Deze betekening schorst de executie (art. 575 lid 7 Rv).