Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen tussentijdse beschikkingshandelingen zonder machtiging (art. 117 lid 1 Sv)

Art. 117 lid 1 Sv bepaalt dat de inbeslaggenomen voorwerpen niet tussentijds worden vervreemd, vernietigd, prijsgegeven of tot een ander doel dan het onderzoek bestemd, tenzij hiervoor machtiging is verleend.

Machtiging openbaar ministerie (art. 117 lid 2 Sv)

Wel kan het openbaar ministerie volgens art. 117 lid 2 Sv ten aanzien van de volgende voorwerpen een machtiging tot tussentijdse vervreemding verlenen:

  • voorwerpen die niet geschikt zijn voor opslag;
  • voorwerpen waarvan de kosten van de bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot hun waarde;
  • voorwerpen die vervangbaar zijn en waarvan de tegenwaarde op eenvoudige wijze kan worden bepaald.

De machtiging houdt slechts vernietiging in als het ongecontroleerde bezit van het voorwerp in strijd is met de wet of het algemeen belang.

Het openbaar ministerie hoeft van het voornemen om de machtiging te verlenen geen mededeling aan de beslagene te doen.

Tegen het verlenen van de machtiging tot tussentijdse vervreemding staat geen beklag open.

Rechtspraak
  • Rb. Utrecht (vzr.) 24-09-2002, KG 2002, 276
    Ten laste van Hof van Eden is een aantal dieren in strafrechtelijk beslag genomen. Omdat de kosten van bewaring niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van de dieren, wil de officier van justitie een machtiging tot vervreemding van de dieren afgeven. Hof van Eden legt vervolgens conservatoir beslag onder de staat. De voorzieningenrechter acht dit in beginsel een gerechtvaardigd middel om als beslagene de aanspraak op teruggaaf van de dieren veilig te stellen.

In hoger beroep:

  • Hof Amsterdam 05-06-2003, KG 2003, 150
    Het openbaar ministerie heeft ex art. 117 Sv een zelfstandige bevoegdheid machtiging te verlenen tot vervreemding van een strafrechtelijk in beslag genomen voorwerp, bijvoorbeeld omdat de kosten van bewaring niet opwegen tegen de waarde van het voorwerp. Degene onder wie de voorwerpen strafrechtelijk in beslag zijn genomen kan niet door middel van een conservatoir beslag tot afgifte ten laste van de Staat de uitvoering van een machtiging tot vervreemding blokkeren.