Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 475 lid 1 Rv wordt een derdenbeslag door middel van een deurwaardersexploot gelegd. Het beslagexploot moet volgens het artikel, naast de gewone formaliteiten, de volgende gegevens bevatten. 

 1. een bevel aan de derde om het verschuldigde of de zaken onder zich te houden op straffe van onwaarde van elke in weerwil van het beslag gedane betaling of afgifte (art. 475 lid 1 Rv, letter a).
 2. de naam, voornaam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde (art. 475 lid 1 Rv, letter b).
 3. de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is (art. 475 lid 1 Rv, letter c).
 4. een woonplaatskeuze op het kantoor van de deurwaarder (art. 475 lid 1 Rv, letter d).

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 475 lid 1 Rv).

Documenten voor derdebeslagene

Volgens art. 475 lid 2 Rv laat de deurwaarder aan de derdebeslagene de volgende documenten achter:

 • een afschrift van het beslagexploot;
 • een afschrift van de executoriale titel op grond waarvan het beslag wordt gelegd;
 • een formulier in tweevoud volgens een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen model, waarop de verklaring bedoeld in art. 476b Rv kan worden gedaan.

Vorderingen die recht geven op iets anders dan betaling van een geldsom of levering van roerende zaken die geen registergoederen zijn, of van rechten aan toonder of order, vallen slechts onder het beslag, voor zover zij in het beslagexploot uitdrukkelijk zijn omschreven (art. 475a lid 3 Rv).

Conservatoir beslag

Op grond van art. 702 lid 1 BW wordt een conservatoir beslag op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag gelegd.

Art. 719 lid 1 Rv bepaalt dat in het exploot tot het leggen van conservatoir derdenbeslag, naast hetgeen voortvloeit uit art. 702 Rv, de volgende gegevens moeten worden vermeld: 

 1. het bedrag waarvoor het in art. 700 Rv bedoelde verlof werd verleend;
 2. waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen welke termijn zij volgens het verlof ingesteld moet worden. 

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 719 lid 1 Rv).

Art. 719 lid 2 Rv bepaalt dat, bij het exploot tot het leggen van conservatoir derdenbeslag, ook een een afschrift van de volgende bescheiden wordt betekend: 

 • het verlof van de voorzieningenrechter, en
 • het verzoekschrift waarop het verlof is gegeven.