Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voor het leggen van een bewijsbeslag niet-IE gelden bijzondere vereisten.

Het is de deurwaarder toegestaan om, als daartoe aanleiding is, twee verschillende processen-verbaal van beslaglegging op te maken:

  • een proces-verbaal dat is bestemd voor de verzoeker, waarin de in beslag genomen bescheiden slechts globaal zijn omschreven, en
  • een proces-verbaal dat is bestemd voor diens wederpartij en, eventueel, de derde onder wie het beslag is gelegd, dat een gedetailleerde omschrijving van deze bescheiden bevat.

Aanleiding hiertoe bestaat met name wanneer het beslag vertrouwelijke bescheiden omvat of kan omvatten (vgl. HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Vergeer).