Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Anderbeslag is een strafvorderlijk conservatoir beslag dat het openbaar ministerie op voorwerpen van een ander dan de verdachte of veroordeelde kan leggen tot verhaal van de vordering van de staat op die verdachte of veroordeelde. Anderbeslag is sinds 1 september 2003 mogelijk. Anderbeslag is geregeld in art. 94a lid 4 en 5 Sv.

Anderbeslag kan worden gelegd in geval van boetebeslag (art. 94a lid 1 Sv), van het voordeelsbeslag (art. 94a lid 2 Sv) en van slachtofferbeslag (art. 94a lid 3 Sv).

Voorwaarden

Voor het leggen van anderbeslag gelden twee voorwaarden:

  1. Verhaalsfrustratie: er moeten voldoende aanwijzingen zijn dat een voorwerp eigendom van een ander is geworden met het doel om de uitwinning van de voorwerp voor verhaal te frustreren.
  2. Wetenschap van verhaalsfrustratie: de ander wist of kon redelijkerwijs weten dat hij eigenaar van het voorwerp is geworden voor verhaalsfrustratie.
Wettelijke regeling

Art. 94a lid 4 Sv bepaalt dat voorwerpen die toebehoren aan

in beslag kunnen worden genomen indien voldoende aanwijzingen bestaan dat deze voorwerpen geheel of ten dele aan die ander zijn gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en die ander dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden. 

Art. 94a lid 5 Sv bepaalt, dat, in het geval, bedoeld in art. 94a lid 4 Sv, tevens andere aan de betrokken persoon toebehorende voorwerpen in beslag kunnen worden genomen, tot ten hoogste de waarde van de in art. 94a lid 4 Sv bedoelde voorwerpen.

  • HR 13-06-2006, ECLI:NL:HR:2006:AW0100
    Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 94a lid 3 en 4 Sv volgt dat de wetgever een verruiming van de beslagmogelijkheden heeft beoogd bij derden die te kwader trouw voorwerpen onder zich hebben die middellijk of onmiddellijk afkomstig zijn van het misdrijf in verband waarmee het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, en dat ook onroerende zaken die aan een derde toebehoren in beslag kunnen worden genomen. Het oordeel van de rechtbank dat het conservatoire beslag op het aan klaagster toekomende registergoed geen conservatoir derdenbeslag is, is onjuist noch onbegrijpelijk in aanmerking genomen dat het beslag ten laste van klaagster is gelegd.
Executoriaal anderbeslag

Art. 575 lid 1 Sv, laatste volzin legt een basis voor executoriaal anderbeslag. Het bepaalt dat verhaal mede kan worden genomen op voorwerpen als bedoeld in art. 94a lid 3 en lid 4 Sv, die niet reeds voor het onherroepelijk worden van het vonnis of arrest in beslag zijn genomen. Art. 575 lid 4 Sv bepaalt dat ten aanzien van derden, die bij een inbeslagneming van voorwerpen daarop geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben, de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing zijn.

  • Hof Amsterdam 14-07-2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ7370
    Als executoriaal anderbeslag zonder conservatoire voorfase mogelijk is, geldt dat de ander door de verwijzing in art. 575 lid 4 Sv volgens het Rv voor zijn rechtsbescherming op de burgerlijke rechter is aangewezen. Echter, aangenomen mag worden dat de wetgever de toetsing van art. 94a lid 3 Sv in de eerste plaats bij de strafrechter heeft willen laten. Als het executoriaal anderbeslag zonder een conservatoire voorfase mogelijk wordt geacht, komt de strafrechter er niet aan te pas. Naast de artt. 574 Sv en 575 Sv geldt op grond hiervan dat er voor een strafvorderlijk executoriaal anderbeslag zonder dat daaraan een conservatoire fase is vooraf gegaan geen ruimte is. Het executoriale beslag moet daarom worden opgeheven. Daarbij komt dat het door de staat gelegde executoriale beslag, als dit is bedoeld als een verhaalsbeslag op een zaak van een ander op de grond zoals deze is opgenomen in art. 94a lid 3 Sv, niet als rechtsgeldig kan worden aangemerkt. Immers, aan een dergelijk beslag moet in ieder geval de eis worden gesteld dat het karakter daarvan voor de ander duidelijk is. In dit geval blijkt uit het beslagexploot niet, in elk geval onvoldoende, dat het om een executoriaal anderbeslag ging.