Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een in de openbare registers teboekstaand luchtvaartuig is een registergoed (vgl. art. 8:1306 lid 1 BW).

Teboekstelling van een luchtvaartuig is slechts mogelijk als is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  1. het luchtvaartuig is een Nederlands luchtvaartuig in de zin van de Wet luchtvaart, en 
  2. het luchtvaartuig ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld gewicht heeft (vgl. art. 8:1303 lid 1 BW).

Teboekstelling van een luchtvaartuig is niet mogelijk als dat luchtvaartuig al teboekstaat in de openbare registers, in een verdragsregister of in een soortgelijk buitenlands register (vgl. art. 8:1303 lid 2 BW).

De teboekstelling in de openbare registers heeft geen rechtsgevolg, wanneer aan de vereisten van de voorgaande leden van dit artikel niet is voldaan (vgl. art. 8:1303 lid 5 BW).

Bij het verzoek tot teboekstelling wordt woonplaats gekozen in Nederland. Deze woonplaats wordt in het verzoek tot teboekstelling vermeld en kan door een andere in Nederland gelegen woonplaats worden vervangen (vgl. art. 8:1303 lid 6 BW).

De in art. 8:1300 BW opgenomen begripsomschrijvingen gelden ook voor de tweede afdeling, vierde titel van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 'Van executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen' (vgl. art. 584a lid 1 Rv).