Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een exploot is een door een deurwaarder opgemaakte akte. Een exploot dient ertoe om een mededeling van officiĆ«le aard, bijvoorbeeld een aanzegging of een oproeping te doen.

De vereisten voor een exploot staan in art. 45 Rv.

Elektronisch exploot (art. 45 lid 2 Rv)

Volgens art. 45 lid 2 Rv kan de deurwaarder, wanneer de wet dit bepaalt, ook elektronisch exploot doen.

Ondertekening door deurwaarder (art. 45 lid 5 Rv)

Het exploot en afschriften daarvan worden door de deurwaarder ondertekend (art. 45 lid 5 Rv).

Gegevens in exploot (art. 45 lid 3 Rv)

Art. 45 lid 3 Rv bepaalt dat het exploot de volgende gegevens bevat:

  1. de datum van de betekening;
  2. de naam, en in het geval van een natuurlijke persoon tevens de voornamen, en de woonplaats van degene op wiens verzoek de betekening geschiedt;
  3. de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder;
  4. de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd;
  5. degene aan wie afschrift van het exploot is gelaten, onder vermelding van diens hoedanigheid of, wanneer het exploot elektronisch is gedaan als bedoeld in art. 45 lid 2 Rv, het elektronisch adres waaraan afschrift van het exploot is gelaten.
Onruimingsexploot (art. 45 lid 4 Rv)

Art. 45 lid 4 Rv bepaalt dat, wanneer het exploot een vordering tot ontruiming betreft van een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan door anderen dan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, van wie naam en woonplaats in redelijkheid niet kunnen worden achterhaald, het deze naam en deze woonplaats niet behoeft te vermelden, noch de persoon aan wie afschrift van het exploot is gelaten.

Gerechtsdeurwaarderswet

De Gerechtsdeurwaarderswet (GDW) kent een aantal specifieke regels over het exploot.

Volgens art. 15 lid 1 GDW moet het exploot van de gerechtsdeurwaarder duidelijk, in onafgebroken samenhang, zonder afkortingen en in overeenstemming met de terzake geldende wettelijke voorschriften zijn opgesteld.

Art. 15 lid 2 GDW voegt daar aan toe dat een exploot gedateerd en ondertekend is door de gerechtsdeurwaarder. De dagtekening geschiedt in letters.

Volgens art. 15 lid 3 GDW worden aan de voet van het exploot de ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verschuldigde kosten vermeld.

Tenslotte bepaalt art. 15 lid 4 GDW dat een gerechtsdeurwaarder desgevraagd het origineel van het exploot verstrekt aan degene op wiens verzoek hij de ambtshandeling heeft verricht. Van ieder exploot bewaart hij een afschrift ten behoeve van zijn administratie.

Voorbeelden

Voorbeelden van een exploot zijn: