Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Directe executiemiddelen

Directe executiemiddelen zijn executiemiddelen die direct werken. De executant kan de executoriale titel ten uitvoer leggen zonder medewerking van de schuldenaar.

Voorbeelden

Voorbeelden van directe executiemiddelen zijn:

  • de uitwinning van goederen van de schuldenaar door executoriaal beslag daarop, gevolgd door verkoop;
  • machtiging door de rechter van de schuldeiser om zelf de verplichting te doen uitvoeren of om hetgeen in strijd met de verplichting is gedaan te doen vernietigen, een en ander op kosten van degeen op wie de verplichting rust (art. 3:299 BW);
  • de sterke arm (art. 444 en 444a Rv, art. 603 Rv, art. 812 Rv, art. 813 Rv en art. 57 Onteigeningswet);
  • een vonnis, dat de akte of verklaring van de schuldenaar vervangt (art. 3:300 en 3:301 BW en art. 59 Onteigeningswet);
  • het onder zich nemen van een roerende zaak door de deurwaarder en het afgeven daarvan aan de gerechtigde (art. 491 Rv);
  • de ontruiming van een onroerende zaak (art. 555 Rv e.v.).

Gerelateerde artikelen