Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bestuursrechtelijk dwangbevel is een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan tot betaling van een geldsom ex art. 4:85 Awb (art. 4:114 Awb).

Executoriale titel (art.4:116 Awb)

Een bestuursrechtelijk dwangbevel is een executoriale titel (art. 4:116 Awb). Op basis hiervan kan een bestuursorgaan executoriaal beslag leggen.

  • Het dwangbevel wordt volgens het Rv door een gerechtsdeurwaarder betekend en geëxecuteerd. Tegen het dwangbevel is alleen een civielrechtelijk executiegeschil ex art. 438 Rv mogelijk.
Geen beroep (art. 8:4 lid 1 Awb)

Het dwangbevel is weliswaar een besluit in de zin van de Awb, maar daartegen kan op grond van art. 8:4 lid 1 onder b Awb geen beroep worden ingesteld. (Dit geldt ook voor de aanmaning.)

Publiekrechtelijke organisaties

Ook organisaties met een publiekrechtelijke taak kunnen een dwangbevel uitvaardigen, zoals: 

  • de Autoriteit Consument en Markt (art. 6a lid 9 Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)
    • Art. 6a lid 9 van die wet verklaart Titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden, waaronder het dwangbevel) van toepassing.
  • de griffier met betrekking tot griffierecht (art. 30 Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz)).