Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De executant is verplicht bij deurwaardersexploot aan de geëxecuteerde mededeling te doen welke van de in art. 479m lid 1 Rv bedoelde rechten hij wil uitoefenen. Hij doet een afschrift van het exploot toekomen aan de verzekeraar (art. 479n lid 1 Rv).

Als de executant de levensverzekering wil doen afkopen, houdt het exploot op straffe van nietigheid de vermelding in dat de geëxecuteerde binnen twee weken na de dag waarop het exploot is uitgebracht aan de executant en de verzekeraar bij aangetekende brief mededeling kan doen dat hij de levensverzekering overeenkomstig art. 479m lid 2 Rv wil belenen (art. 479n lid 2 Rv).

De executant kan de in art. 479m lid 1 Rv bedoelde bevoegdheid uitoefenen zodra twee weken zijn verstreken na de dag waarop het exploot bedoeld in het eerste lid is uitgebracht. Heeft de geëxecuteerde een mededeling gedaan als bedoeld in art. 479n lid 2 Rv, dan kan de executant de levensverzekering evenwel eerst doen afkopen zodra vier weken na die mededeling zijn verstreken en de belening niet heeft plaatsgevonden (art. 479n lid 3 Rv).