Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beunstiging onherroepelijk (art. 479r lid 1 Rv)

Wanneer de begunstiging na de beslaglegging onherroepelijk wordt, kan deze onherroepelijkheid niet aan de executant worden tegengeworpen. De verzekeraar is verplicht een uitkering, waarop de begunstiging betrekking heeft, onder zich te houden. Als vaststaat dat de begunstiging niet zal worden gewijzigd, zijn deze twee bepalingen niet van toepassing (art. 479r lid 1 Rv).

Overlijden verzekeringnemer (art. 479r lid 2 Rv)

Eindigt het verzekerde risico door het overlijden van de verzekeringnemer binnen twee weken na de dag waarop het in art. 479n lid 1 Rv, bedoelde exploot is uitgebracht, dan kan de executant niet tot wijziging van de begunstiging overgaan tot twee weken nadat hij de begunstigde bij deurwaardersexploot van zijn voornemen tot wijziging van de begunstiging op de hoogte heeft gesteld. Hij doet een afschrift van het exploot toekomen aan de verzekeraar. De verzekeraar is verplicht aan de executant de nodige gegevens te verschaffen om de begunstigde te kunnen bereiken. Art. 479n lid 1 Rv, tweede volzin is van overeenkomstige toepassing. De eerste volzin mist toepassing wanneer de begunstigde reeds een vordering als bedoeld in art. 479p lid 1 Rv heeft ingesteld (vgl. art. 479r lid 2 Rv).

Verval mogelijkheid begunstiging (art. 479r lid 3 Rv)

Heeft de executant nog niet overeenkomstig art. 479n lid 1 Rv of overeenkomstig art. 479n lid 2 Rv aan de geëxecuteerde of de begunstigde, mededeling gedaan van zijn voornemen tot wijziging van de begunstiging, dan vervalt de mogelijkheid om de begunstiging te wijzigen, indien de executant de begunstigde niet binnen een door hem aan de executant gestelde termijn van tenminste vier weken bij deurwaardersexploot van zijn voornemen tot wijziging op de hoogte heeft gesteld (vgl. art. 479r lid 3 Rv).