Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
De registratie voor luchtvaartuigen ontsluit de openbare registers door middel van:

a.
de naam van de eigenaar van, of beperkt gerechtigde met betrekking tot, een luchtvaartuig;

b.
het in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, bedoelde inschrijvingskenmerk, en

c.
het in artikel 22, eerste lid, onderdeel d, bedoelde boekingsnummer.

2.
De registratie voor luchtvaartuigen bevat:

a.
naam, voornamen, adres, geboortedatum en burgerlijke staat van de eigenaar van, beperkt gerechtigde met betrekking tot, of beslaglegger op een luchtvaartuig of, ingeval die eigenaar, gerechtigde of beslaglegger een rechtspersoon is, de rechtsvorm;

b.
ten aanzien van een eigenaar en beperkt gerechtigde als bedoeld in onderdeel a: een verwijzing naar alle op hen betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ingeschreven stukken of geboekte stukken, voorzover die stukken betreffen luchtvaartuigen en rechten waaraan die luchtvaartuigen zijn onderworpen;

c.
de wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan de luchtvaartuigen onderworpen zijn, en van de beslagen die op die luchtvaartuigen of beperkte rechten zijn gelegd, als ook of die luchtvaartuigen of beperkte rechten onder bewind staan, alsmede of ten aanzien daarvan zijn ingeschreven:

1°.
een beding, als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, en

2°.
voorrechten als bedoeld in artikel 1317 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

d.
het nationaliteitskenmerk en het inschrijvingskenmerk, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

e.
de naam en woonplaats van de fabrikant, het type, jaar en plaats van de bouw, het serienummer, zo het luchtvaartuig dat heeft, met de aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met de aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht;

f.
de maximaal toegelaten startmassa;

g.
de dagtekening van de teboekstelling en het boekingsnummer, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel d;

h.
ten aanzien van elk luchtvaartuig een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende, in de openbare registers ingeschreven stukken en in het register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken, alsmede door de Dienst verkregen inlichtingen als bedoeld in artikel 94, eerste lid, onder b;

i.
elk register waarin het luchtvaartuig heeft te boek gestaan;

j.
voorzover op een luchtvaartuig een recht van hypotheek rust, ten minste de gegevens, genoemd in artikel 48, tweede lid, onderdeel i;

k.
gegevens die worden opgenomen op grond van andere wettelijke bepalingen; l. in geval van een gemeenschap, het aandeel van ieder der deelgenoten.

3.
Artikel 85, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4.
De detaillering, verbijzondering en beschrijving van gegevens als bedoeld in het tweede lid en in artikel 7g, tweede en vijfde lid, vinden plaats in de door het bestuur van de Dienst vastgestelde catalogus registratie voor luchtvaartuigen. Het bestuur van de Dienst doet overeenkomstig artikel 48, zesde lid, mededeling van de vaststelling of wijziging van die catalogus en van de raadpleegbaarheid daarvan.