Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beperkt zakelijke rechten en retentierecht blijven op een verbeurde zaak rusten.

Feiten

Het motortankschip Tobias wordt verbeurd verklaard. Op het schip rust een hypotheek en een retentierecht wegens aan het schip verrichte werkzaamheden en lig‑ en bewakingskosten. Na de verbeurdverklaring verkoopt de staat het schip.

De vraag is of de staat na de verbeurdverklaring het hypotheekrecht en het retentierecht moest respecteren.

Hoge Raad

De verbeurdverklaring van een voorwerp heeft niet tot gevolg dat tevoren op de betreffende zaak gevestigde beperkte zakelijke rechten vervallen, nu de wettelijke regeling van de verbeurdverklaring in een dergelijke figuur niet voorziet en zij zonder wettelijke grondslag bezwaarlijk kan worden aanvaard.

Op overeenkomstige gronden moet worden aangenomen dat een tevoren ontstaan retentierecht - dat aan de schuldeiser de bevoegdheid geeft om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak aan de schuldenaar op te schorten totdat de vordering is voldaan, en dat, voor zover hier van belang, ook aan derden kan worden tegengeworpen - na de verbeurdverklaring mede jegens de staat kan worden ingeroepen, zoals het nadien ook in stand blijft jegens degenen die hun beperkt zakelijk recht op de zaak hebben behouden.

Gerelateerde artikelen