Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf art. 94a Sv. Ontbreken verlof tot conservatoir beslag en deurwaardersexploot maakt beslag niet nietig.

Feiten

X klaagt in een procedure ex art. 552a Sv over de voortduring van een onder hem in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek gelegd beslag ex art. 94a lid 2 Sv op een bedrag van ruim drie miljoen gulden. X voert aan dat niet aan alle wettelijk voorgeschreven formaliteiten voor een beslag als bedoeld in art. 94a lid 2 Sv is voldaan. Zo ontbreken een voorafgaand verlof van de president van de rechtbank en/of een deurwaardersexploot.

Hof

Volgens het hof Amsterdam zijn verlof en exploot niet nodig. Ten aanzien van het verlof van de president geldt art. 94c onder a Sv. Ten aanzien van het exploot geldt dat beslag op goederen niet op naam, dus ook op geld, kan worden gelegd zonder tussenkomst van een deurwaarder. De algemene verwijzing naar de vierde Titel van het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in art. 94c Sv maakt dat niet anders.

Wel geldt dat in een geval als dit de inbeslagneming moet worden betekend aan degene die bewaarder is van de gelden waarop reeds een strafrechtelijk beslag rust, alsmede aan degene aan wie de gelden toebehoren. Weliswaar is er alleen aan de bewaarder betekend en niet aan degene aan wie de gelden toebehoren, maar dit laatste is niet met nietigheid bedreigd.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat het hof juist heeft geoordeeld, kennelijk daarbij in aanmerking nemend hetgeen is bepaald in art. 700 Rv en art. 702 Rv gelezen in verband met het bepaalde in art. 439 Rv e.v., in het bijzonder de laatste volzin van art. 443 lid 1 Rv, dat achterwege blijven van die betekening niet met nietigheid is bedreigd.