Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Renvooiprocedure. Beslaglegger kan hypotheekrecht beslagene uitoefenen.

Rechtsvraag

De vraag in het arrest is of de Rabobank, uit hoofde van het door haar onder X ten laste van MHL gelegde derdenbeslag, het hypotheekrecht kan uitoefenen dat ten behoeve van MHL gevestigd is tot zekerheid van haar vordering op X, en wel zo dat de bank, bij de verdeling van de executieopbrengst van de hypothecair verbonden villa van X, voorrang krijgt boven de schuldeisers van X, waaronder Stormpolder Vastgoed BV.

Hoge Raad

Ja, overweegt de Hoge Raad. Het is in overeenstemming met het in art. 477 Rv in verbinding met art. 477a Rv neergelegde wettelijke systeem, waarin aan de derdenbeslaglegger de bevoegdheid toekomt zijn vordering op de beslagdebiteur te verhalen door inning van de vordering van de beslagdebiteur op de derdebeslagene, dat de derdenbeslaglegger wiens beslag een vordering onder hypothecair verband heeft getroffen, profiteert van de aan de beslagen vordering verbonden hypothecaire voorrang boven andere schuldeisers die verhaal zoeken op het hypothecair verbonden registergoed.

Een andere opvatting zou aan het derdenbeslag het niet te rechtvaardigen effect verlenen dat de overige schuldeisers van de derdebeslagene bij de verdeling van de opbrengst van het verhypothekeerde registergoed door dat beslag zouden worden bevoordeeld, terwijl degene ten laste van wie dat beslag gelegd is gedupeerd zou worden door het verval van de aan de beslagen vordering verbonden voorrang.