Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Uitleg begrip gereedschappen van ambachtslieden in art. 447 Rv.

De uitzondering die in art. 447 Rv, aanhef en onder 2° Rv wordt gemaakt op de in art. 3:276 BW tot uitdrukking gebrachte hoofdregel dat een schuldeiser in beginsel zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar kan verhalen, strekt er toe te voorkomen dat dit verhaal aan de schuldenaar de mogelijkheid ontneemt om door zijn arbeid te voorzien in zijn eerste materiële en immateriële levensbehoeften.

Hieruit moet worden afgeleid dat art. 447 onder 2° Rv met de term 'gereedschappen' ziet op de roerende zaken die de in deze bepaling bedoelde ambachtslieden nodig hebben om met hun arbeid een zodanig inkomen te verwerven dat zij voor de lopende kosten van het bestaan nog juist genoeg in handen krijgen. De Hoge Raad verwijst hierbij naar HR 14-06-1991, NJ 1991, 631 (Csánky/Staat).

Het beslagverbod kan ook machines betreffen.