Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De ontvanger is belast met de invordering van de rijksbelastingen.
  2. In alle rechtsgedingen voortvloeiende uit de uitoefening van zijn taak treedt de ontvanger als zodanig in rechte op.
  3. In afwijking van het eerste lid kan Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij ministeriële regeling de gevallen aanwijzen waarin de invordering van de belastingen, bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 10 of 11, van het Communautair douanewetboek, geschiedt door een ander dan de ontvanger.

Gerelateerde artikelen