Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Kosten (art. 857 lid 1 Rv)

De kosten van de bewaring worden aan de bewaarder voldaan door degene die de zaak in bewaring heeft doen geven of het bevel tot bewaring heeft uitgelokt, onverminderd de rechten van hemzelf tegen degenen die jegens hem voor de kosten aansprakelijk zijn (vgl. art. 857 lid1 Rv).

Retentierecht (art. 857 lid 2 Rv)

De bewaarder heeft voor al hetgeen hem ter zake van de bewaring toekomt een retentierecht op de in bewaring gestelde zaken, dat hij kan uitoefenen tegen ieder die recht op afgifte van die zaken mocht hebben (vgl. art. 857 lid 2 Rv).

Geen tijdige betaling kosten (art. 858 Rv)

Wanneer de kosten van de bewaring niet op tijd aan de bewaarder worden voldaan, kan deze op een door de voorzieningenrechter van de rechtbank op zijn verzoek te bepalen wijze het in bewaring gestelde verkopen; de opbrengst treedt voor het in bewaring gestelde in de plaats en wordt, na aftrek van de kosten van bewaring en van de verkoop, ten behoeve van belanghebbenden in de consignatiekas gestort (vgl. art. 858 lid 1 Rv).

Ingeval de bewaring haar grond vindt in een beslag, wijst de voorzieningenrechter het verzoek niet toe dan nadat de beslagene is opgeroepen om te worden gehoord (vgl. art. 858 lid 2 Rv). 

Tegen een toewijzende beschikking krachtens dit artikel is geen hogere voorziening toegelaten (vgl. art. 858 lid 3 Rv). 

Van art. 858 Rv kan niet bij de overeenkomst van bewaargeving worden afgeweken, tenzij de rechter krachtens artikel 856 anders bepaalt (vgl. art. 858 lid 4 Rv).

Verzekeringskosten (art. 859 Rv)

Indien degene die de zaak in bewaring heeft doen geven, in verband daarmee ten aanzien van de zaak een verzekering heeft gesloten, kan hij de door hem betaalde premies en kosten op dezelfde voet als de kosten van de bewaring terugvorderen van degenen die jegens hem voor die kosten aansprakelijk zijn, tenzij het niet redelijk was om de verzekering te sluiten (vgl. art. 859 Rv).