Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voor de vraag of een zaak roerend of onroerend is zijn, kunnen de verkeersopvattingen mede in aanmerking worden genomen. Portacabin is onroerend.

Feiten

De Rabobank geeft Buys kredieten. Daartegenover geeft Buys de bank een recht van hypotheek op een aan Buys hem toebehorend perceel. Op het perceel staat naast een bedrijfsgebouw een portacabin die als bedrijfsruimte wordt gebruikt. De portacabin is op gas, water en elektriciteit, alsmede op riolering en telefoonnet aangesloten. Vanwege een belastingvordering legt de ontvanger executoriaal beslag op de roerende zaken van Buys. Het beslag omvat ook de portacabin.

Rechtsvraag

Is de portacabin door natrekking onroerend geworden en kan de Rabobank daarop haar hypotheekrecht uitwinnen of is de portacabin een roerende zaak waarop de ontvanger zich door middel van executoriaal beslag kan verhalen?

Rechtbank en hof

De Rabobank vraagt een verklaring voor recht dat de portacabin onroerend is en onder het hypotheekrecht valt. De rechtbank wijst de vordering af. In hoger beroep wijst het hof de vordering van de Rabobank toe. De ontvanger stelt beroep in cassatie in.

Hoge Raad

De Hoge Raad volgt het hof.

Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van art. 3:3 BW, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Niet van belang is dan meer dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen.

Bij de beantwoording van de vraag of een gebouw of een werk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is. Onder de bouwer moet hier mede worden verstaan degene in wiens opdracht het bouwwerk wordt aangebracht.

De bestemming van een gebouw of een werk om duurzaam ter plaatse te blijven dient naar buiten kenbaar te zijn. Dit vereiste vloeit voort uit het belang dat de zakenrechtelijke verhoudingen voor derden kenbaar dienen te zijn.

De verkeersopvattingen vormen geen zelfstandige maatstaf voor de beoordeling van de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Zij kunnen echter wel in aanmerking worden genomen in de gevallen dat in het kader van de beantwoording van de vraag onzekerheid blijft bestaan of een object kan worden beschouwd als duurzaam met de grond verenigd.

Het hof heeft terecht geoordeeld dat de portacabin onroerend is.

Gerelateerde artikelen