Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Multibankbeslag is een bankbeslag dat ongeveer gelijktijdig onder meer dan één bank wordt gelegd.

Beslagsyllabus

Volgens de beslagsyllabus is het mogelijk om tegelijkertijd onder verschillende banken derdenbeslag te leggen zonder dat daarbij rekeningnummers van de schuldenaar worden vermeld. Bij de beoordeling van een gevraagd verlof tot een dergelijk beslag zal wel de vraag aan de orde moeten komen of het beslag proportioneel is. Bij een door de crediteur gestelde vordering met een beperkt belang zou de voorzieningenrechter in het kader van proportionaliteit kunnen bepalen dat het beslag maar onder een beperkt aantal van de opgegeven banken mag worden gelegd.

Rechtspraak

Het Gerechtshof Amsterdam heeft twee belangrijke uitspraken over het multibankbeslag gedaan:

  • Hof Amsterdam 28-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3081
    De vraag is of de deurwaarders (gelijktijdig) beslag onder verschillende banken mochten leggen zonder dat zij een gerechtvaardigd vermoeden hadden dat klager bij die banken een rekening aanhield. Ook is de vraag of het gerechtvaardigd is om ter inning van één vordering meerdere (bank)beslagen te leggen. Uitgangspunt is dat een dergelijke handelwijze tuchtrechtelijk niet is toegestaan. Dit oordeel berust op het navolgende. Een gerechtsdeurwaarder zal in beginsel alleen beslag mogen leggen als hij het redelijke vermoeden heeft dat het beslag doel zal treffen. Anders worden immers, in strijd met art. 10 van de Verordening, onnodige kosten gemaakt. Ook is niet bij iedere willekeurige debiteur het vermoeden gerechtvaardigd dat deze bij enige bank over een voor beslaglegging vatbaar tegoed beschikt. Voorts worden banken, wanneer bankbeslag wordt gelegd zonder een redelijk vermoeden van rekeninghouderschap, ten onrechte met werkzaamheden belast. Bovendien kunnen die banken dan kennis nemen van informatie die hun niet aangaat betreffende de niet nagekomen verbintenis waarvoor de debiteur tot betaling is veroordeeld. Het is niet ondenkbaar dat die informatie wordt verzameld en nadien in het nadeel van de debiteur wordt gebruikt. Ten slotte kan het leggen van meer bankbeslagen ertoe leiden dat een debiteur die rekeningen aanhoudt bij meer dan een bank naast de explootkosten ook nog wordt geconfronteerd met de kosten die elke bank in rekening brengt. Bijzondere omstandigheden kunnen in een concreet geval met zich brengen dat het leggen van een of meer bankbeslagen zonder dat een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de debiteur bij die banken een rekening aanhoudt, niettemin toelaatbaar is, als wordt voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.
  • Hof Amsterdam 09-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3735
    Het valt de gerechtsdeurwaarders te verwijten dat zij structureel en in een dermate groot aantal dossiers direct bij aanvang van de executie, vrijwel gelijktijdig, telkens onder twee banken beslag hebben gelegd. Dat de gerechtsdeurwaarders voorafgaand aan het leggen van het beslag contact hebben gehad met diverse banken die aan hen informatie over debiteuren verschaften, wat hiervan verder ook zij, doet hieraan niet af. De gerechtsdeurwaarders hebben in dit verband namelijk ter zitting in hoger beroep verklaard dat deze beslagen veelal geen doel troffen en meer exploten en beslagen moesten worden tegengeboekt en zij om die reden deze werkwijze hebben gewijzigd.