Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een zeeschip is volgens art. 8:2 lid 1 BW:

  1. een schip dat als zeeschip teboekstaat in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 BW;
  2. een schip dat niet teboekstaat in die registers en blijkens de constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee is bestemd.

Een in de openbare registers teboekstaand zeeschip is een registergoed (art. 8:199 lid 1 BW).

Klein schip

Uit art. 576 lid 1 Rv letter a volgt dat een zeeschip, waarvan de bruto-inhoud minder dan 20 kubieke meters of de brutotonnage minder dan 6 bedraagt of, als het in aanbouw is, zal bedragen, en dat niet in het in art. 8:193 BW bedoelde register teboekstaat, als een klein schip wordt beschouwd, in die zin dat de executoriale verkoop plaatsvindt op de wijze als bij de executoriale verkoop van roerende zaken.