Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een maatschap is een personenvennootschap, waarbij twee of meer personen of rechtspersonen (de vennoten of maten) een bepaalde samenwerking aangaan.

De vennoten brengen iets in, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit te delen. Ze kunnen arbeid, geld, goederen of goodwill inbrengen.

Wettelijke regeling

De maatschap is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7A (artt. 7A:1655 t/m 1682).

Aansprakelijkheid maten

Art. 7A:1680 BW bepaalt:

"De vennooten kunnen door den schuldeischer, met wien zij gehandeld hebben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al ware het dat het aandeel in de maatschap van den eenen minder dan dat van den anderen bedroeg; ten zij, bij het aangaan der schuld, derzelver verpligting, om in evenredigheid van het aandeel in de maatschap van elk vennoot te dragen, uitdrukkelijk zij bepaald."

Dit is een verschil met de vennootschap onder firma.