Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een vonnis is een uitspraak van een rechtbank. Een vonnis is een executoriale titel.

Werking vonnis vanaf de uitspraak

Een vonnis werkt vanaf het moment waarop het wordt uitgesproken.

Betekening (art. 430 lid 3 Rv)

Wel moet het vonnis, net zoals elke executoriale titel, aan de schuldenaar worden betekend voordat executoriaal beslag kan worden gelegd (art. 430 lid 3 Rv).

De betekening behoort niet tot de tenuitvoerlegging.

Schorsende werking van rechtsmiddel (art. 350 lid 1 Rv)

Uit de onmiddelijke werking van het vonnis bij uitspraak volgt dat het voor de tenuitvoerlegging niet vereist is dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Echter: het instellen van een rechtsmiddel heeft schorsende werking (art. 350 lid 1 Rv).

Uitvoerbaar bij voorraad

Het instellen van een rechtsmiddel schorst de tenuitvoerlegging daarentegen niet als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. In hoger beroep kan de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad gesteld vonnis echter worden gschorst (art. 351 Rv).

  • Hof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6656
    Het belang van ge├»ntimeerde bij de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde veroordeling tot betaling is dat zij niet op het haar toekomende bedrag hoeft te wachten tot de veroordeling onherroepelijk is geworden (vgl. HR 27-02-1998, NJ 1998/512). Appellant heeft onvoldoende gesteld dat het voor haar niet mogelijk is de executoriale verkoop te voorkomen door op enigerlei (andere) wijze tegemoet te komen aan het belang van ge├»ntimeerde bij executie. De omstandigheid dat de gevolgen van tenuitvoerlegging door executoriale verkoop mogelijk moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt, is ontoereikend voor schorsing.
  • HR 20-03-2015, ECLI:NL:HR:2015:688 (Uitvoerbaar bij voorraad)
    De eiser of verzoeker in het incident moet belang hebben bij de door hem gevorderde of verzochte uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Indien de beslissing de veroordeling tot betaling van een geldsom betreft, is dat belang in beginsel gegeven. Bij de beoordeling moeten de belangen van partijen worden afgewogen in het licht van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet worden nagegaan of op grond van die omstandigheden het belang van degene die de veroordeling verkreeg, zwaarder weegt dan dat van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist (vgl. Newbay/Staat, zie hierna).
  • HR 30-05-2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5012 (Newbay/Staat)
    Als een lagere rechter een uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard of dit wel heeft gedaan maar daaraan niet de voorwaarde heeft verbonden dat zekerheid wordt gesteld, geeft de wet aan de appelrechter de mogelijkheid om die uitspraak alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren of aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld. Voorts staat de wet in hoger beroep de appelrechter toe een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak te schorsen.