Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

ECLI:NL:GHAMS:2017:170 Gerechtshof Amsterdam, 25-01-2017, 23-001889-16
Bevestiging,muv beslissing ten aanzien van in beslag genomen breekijzer, vernieling.

ECLI:NL:RBLIM:2017:685 Rechtbank Limburg, 24-01-2017, C/03/226586 / KG ZA 16-504 A
Geldvordering in kort geding. Pandrecht op vordering. Pandrecht is meegedeeld aan schuldenaar. Pandgever en cessionaris niet inningsbevoegd. Onvoldoende aannemelijk dat vordering pandhouder is tenietgegaan. Geen misbruik procesrecht cessionaris omdat niet kan worden gezegd dat de vorderingen van Mitex evident ongegrond zijn, mede in het licht van de terughoudendheid die in dit kader past.

ECLI:NL:GHARL:2017:507 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-01-2017, 24-001877-10
Urker visfraude. Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel.

ECLI:NL:GHSHE:2017:239 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-01-2017, 20-000473-16
Vragen door opsporingsambtenaar naar identiteit. Geen staande houding van verdachten in de zin van artikel 52 Wetboek van Strafvordering; wel een rechtmatige uitoefening van de politietaak (artikel 3 Politiewet 2012). Verwerping verweer onrechtmatige staande houding en aanhouding wegens gebrek aan voldoende verdenking op grond van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.

ECLI:NL:CRVB:2016:4631 Centrale Raad van Beroep, 06-12-2016, 16/2168 PW-T
De beslissing dat beslag is gelegd en tot welke hoogte is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. De vraag ligt voor of het bestuursorgaan bij het nemen van de betalingsbeslissing is gebleven binnen het kader van het beslag. Ten onrechte is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Opdracht tot herstel gebrek.

ECLI:NL:RBLIM:2016:10696 Rechtbank Limburg, 08-12-2016, C/03/228199 / KG ZA 16-576 A
Opheffing executoriaal beslag. Eisers vorderen opheffing van executoriaal beslag, stellende dat de inbeslaggenomen zaak (staande Madonna met kind) niet eigendom is van de beslagene, maar van hen. Voorzieningenrechter oordeelt dat aannemelijk is dat het inbeslaggenomen beeld hetzelfde beeld is dat eisers in 2006 van beslagene hebben gekocht en dat zij het in 2014 aan diezelfde beslagene in consi...

ECLI:NL:RBLIM:2016:9812 Rechtbank Limburg, 14-11-2016, C/03/227399 / KG ZA 16-542
Verstekvonnis. Executiegeschil. Is schorsing van de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis op de voet van artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mogelijk? De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. Opheffing executoriaal beslag. Artikel 438 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Toetsingskader.

ECLI:NL:RBLIM:2016:10596 Rechtbank Limburg, 07-12-2016, C/03/227827 / KG ZA 16/558
Vordering in kort geding tot afgifte taxatierapport toegewezen nu uit de koopovereenkomst voortvloeit dat beide partijen over de inhoud daarvan kunnen beschikken. Dat de kopende partij, woningstichting Maaskant, eigenaar is van het rapport (omdat zij de kosten daarvan voor haar rekening heeft genomen), doet daar niet aan af, noch het gegeven dat het – zo is ter zitting aangevoerd – intern belei...

ECLI:NL:RBMNE:2016:6561 Rechtbank Midden-Nederland, 27-05-2016, C/16/413368 / KG ZA 16-275
Eiser vordert opheffing van de gelegde beslagen en een voorschot op schadevergoeding van 50.000 euro. Daarnaast vordert eiser een bedrag van 42.805,18 euro wegens onbetaalde facturen en een bedrag van 1.703 euro aan buitengerechtelijke kosten. De rechter wijst de vorderingen af. De rechter constateert dat de verklaringen van partijen diametraal tegenover elkaar staan. De vordering waarvoor besl...

ECLI:NL:RBOBR:2016:6806 Rechtbank Oost-Brabant, 08-12-2016, 01/879530-15
Vrijspraak medeplegen van/medeplichtigheid aan moord. Vrijspraak diefstal kentekenplaten. Benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen. Teruggave beslag aan verdachte. Afwijzing vordering gevangenneming. Veroordeling voorhanden hebben harddrugs (pillen). Gevangenisstraf 20 maanden met aftrek voorarrest.

ECLI:NL:OGHACMB:2016:128 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 10-10-2016, HAR 81/16
Beslag boot. Herroeping verbeurdverklaring.

ECLI:NL:RBOBR:2016:6769 Rechtbank Oost-Brabant, 07-12-2016, 01/880331-14 (ontneming)
De officier van justitie heeft ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel gevorderd, welk voordeel zou zijn verkregen door afpersing, oplichting en flessentrekkerij. Verdachte is van de betreffende ten laste gelegde feiten vrijgesproken. Om die reden wijst de rechtbank de vordering af.

ECLI:NL:RBNNE:2016:4896 Rechtbank Noord-Nederland, 08-11-2016, LEE 15/1017
Aanslag leges omgevingsvergunning. Tussen partijen is niet meer in geschil dat voor berekening van de verschuldigde leges moet worden uitgegaan van de werkelijke, overeengekomen bouwsom. De rechtbank oordeelt dat de gemeentelijke regeling op grond waarvan de bouwkosten worden vastgesteld met toepassing van de UAV 2012, onverbindend is. Het gemeentebestuur heeft de UAV 2012 en het normblad NEN 2...

ECLI:NL:RBLIM:2016:10037 Rechtbank Limburg, 22-11-2016, C/03/227602 / KG ZA 16-551
Opheffen beslag. Herstelexploot.

ECLI:NL:GHAMS:2016:5169 Gerechtshof Amsterdam, 05-12-2016, K16/0316
GGZ heeft afgeleid belang bij vervolging van (oud) cliënt tegen wie door medewerker en diens partner aangifte is gedaan van belaging en bedreiging en is daarom niet ontvankelijk in het beklag. Beklag van medewerker en diens partner wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2016:5263 Rechtbank Noord-Nederland, 30-11-2016, 18-930115-15
De Noordelijke Fraudekamer heeft de verdachte veroordeeld voor faillissementsfraude in het faillissement van zijn autobedrijf, voor de onttrekking van een aantal voertuigen aan het beslag dat op verzoek van de curator op de bedrijfsvoorraad was gelegd en voor verduistering van een abusievelijk bij zijn bedrijf afgeleverde personenauto.

ECLI:NL:GHAMS:2016:5103 Gerechtshof Amsterdam, 25-11-2016, 23-005463-13
Bevestiging vonnis ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, bespreking ter terechtzitting gevoerd verweer

ECLI:NL:HR:2016:2714 Hoge Raad, 29-11-2016, 14/03717
Profijtontneming. Staat ontbreken van voorafgaand strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo) in de weg aan oplegging betalingsverplichting? Art. 1.1 Sr en art. 36e.3 Sr. Tot 1 juli 2011 was – v.zv. i.c. van belang – slechts ontneming mogelijk o.g.v. art. 36e.3 (oud) Sr indien tegen betrokkene een sfo was ingesteld en indien, gelet op dat onderzoek, aannemelijk was geworden dat het feit waarvoor...

ECLI:NL:GHDHA:2016:3524 Gerechtshof Den Haag, 08-11-2016, 22-004222-15
De verdachte heeft in strijd met de Opiumwet gehandeld. Het hof stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 15.317,51 (vijftienduizend driehonderdzeventien euro en eenenvijftig cent). Het hof legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling van dit bedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3522 Gerechtshof Den Haag, 08-11-2016, 22-004110-12
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering gepleegd door haar die het goed uit hoofde van haar persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft. Het hof stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 413.092,67.

ECLI:NL:RBAMS:2016:7737 Rechtbank Amsterdam, 23-11-2016, C/13/603928 / HA ZA 16-252
Handelwijze bank bij accepteren teruggave bankgarantie en afdragen onder executoriaal beslag strijdig met hetgeen zij naar maatstaven van redelijkheid verplicht was te doen

ECLI:NL:RBAMS:2016:7760 Rechtbank Amsterdam, 17-11-2016, KG ZA 16-1238
Met de grosse van een hypotheekakte is executoriaal beslag gelegd voor een restschuldvordering van de bank ten laste van erfgenaam die de nalatenschap beneficiair had aanvaard, nadat de bank bekend was geworden dat de erfgenaam gelden had onttrokken aan de nalatenschap. Of er toch sprake is van een zuivere aanvaarding is in kort geding niet aannemelijk geworden, maar kan ook niet worden uitgesloten.

ECLI:NL:GHAMS:2016:5074 Gerechtshof Amsterdam, 22-11-2016, 200.190.267/01
Beslagrecht. Kort geding tot opheffing conservatoire beslagen op geldvorderingen. Maatstaven beoordeling. Niet summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid gestelde vorderingen of van onnodigheid beslagen. Pandrecht van bank en daaraan verbonden voorrecht wettigt niet de gevolgtrekking dat beslagen onnodig zijn. Getroffen partijen niet onevenredig zwaar in hun belangen geschaad. Art. 705 lid 2 Rv.

ECLI:NL:RBROT:2016:9053 Rechtbank Rotterdam, 23-11-2016, C/10/513642 / KG ZA 16-1272
Executiegeschil tussen bank en eigenaar woning met betalingsachterstand hypothecaire geldleningsovereenkomst. Hypotheek. Toewijzing vordering. Misbruik van bevoegdheid. Art. 3:13 BW.

ECLI:NL:RBOBR:2016:6566 Rechtbank Oost-Brabant, 26-10-2016, C/01/300881 / BP RK 15-1016
Rangregeling. Voorstel staat van verdeling. Verdeling opbrengst executoriale verkoop onroerende zaak. Conflicterende voorrangsregels die aan het bepalen van een rangorde volgens de gebruikelijke wettelijke regels in de weg staan.

ECLI:NL:RBMNE:2014:3638 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2014, C/16/335429 / HA ZA 13-42
Eiser is eigenaar van twee appartementsrechten. Akte van hoofdsplitsing en akte van ondersplitsing zijn aanwezig. Eiser vordert inzage in de administratie van gedaagde partijen en vordert dat gedaagde partijen jaarstukken opmaken, dan wel voorleggen.

ECLI:NL:GHAMS:2015:603 Gerechtshof Amsterdam, 25-02-2015, 23-004870-07
Ontneming, ontvankelijkheidsverweren, betalingsverplichting aan de Staat ad € 2.144.744,00.

ECLI:NL:GHSHE:2016:5112 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-11-2016, 200.170.501_01
Uitleg bepaling in hypotheekbrochure over meenemen hypotheek bij verhuizing.

ECLI:NL:GHAMS:2016:3419 Gerechtshof Amsterdam, 23-08-2016, 200.163.451/01
Zoon heeft onroerend goed verkocht aan vader. Na succesvolle vernietiging van deze koop door een schuldeiser op grond van de Actio pauliana, heeft de zoon een recht van hypotheek ten gunste van vader op het pand gevestigd. In deze tweede pauliana zaak vordert de schuldeiser de vernietiging van de hypotheekverstrekking. Relatieve werking van de eerste pauliana. Art. 3:45 lid 4 BW.

ECLI:NL:RBNNE:2016:5037 Rechtbank Noord-Nederland, 16-11-2016, C/18/171479 / KG ZA 16-304
Conservatoir beslag - vordering niet summierlijk ondeugdelijk, maar niettemin opheffing beslag naar aanleiding van belangenafweging

ECLI:NL:RBOBR:2016:6369 Rechtbank Oost-Brabant, 14-11-2016, C/01/312326 / KG ZA 16-516
Misbruik van executiebevoegdheid. Vordering waarvoor executoriaal beslag is gelegd is eerder door de rechtbank afgewezen. Deze afwijzing heeft tussen partijen gezag van gewijsde. Door desondanks voor deze vordering executoriaal beslag te leggen maakt gedaagde misbruik van executiebevoegdheid.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2513 Gerechtshof Den Haag, 31-08-2016, 200.195.969/01
Vordering tot opheffing van conservatoir beslag op windturbines afgewezen.

ECLI:NL:GHSHE:2016:4859 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-11-2016, 200.187.277_01
incident ex art. 843a Rv.

ECLI:NL:RBDHA:2016:13198 Rechtbank Den Haag, 01-11-2016, C/09/518684 / KG ZA 16/1129
Kort geding. Schorsing van de executie van een vonnis van de kantonrechter totdat door het Gerechtshof op incidentele vordering is beslist.

ECLI:NL:RBOVE:2016:4142 Rechtbank Overijssel, 19-10-2016, C/08/192470 / KG ZA 16-335
Opheffing beslag onder vervangende zekerheid. Vordering afgifte bescheiden en reconventionele vordering afgewezen

ECLI:NL:GHARL:2016:8292 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-10-2016, 200.159.138
Hoger beroep; financiële afwikkeling affectieve relatie tussen advocaat en vrouw; geen bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van advocaat; kwitantie is geen akte waarin een verbintenis tot voldoening van een geldsom is aangegaan of vastgelegd; opheffing conservatoir beslag voor restitutievordering

ECLI:NL:RBROT:2016:8224 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2016, C/10/506263 / KG ZA 16-830
Vordering tot afgifte schepen na het opheffen van het beslag. Vordering afgewezen. Pandrecht en retentierecht op grond van algemene voorwaarden staan aan afgifte van de schepen in de weg.

ECLI:NL:RBNNE:2015:258 Rechtbank Noord-Nederland, 23-01-2015, C/18/152895 / KG ZA 14-351
Opheffing beslag dwaling naar aanleiding van tegenvallende resultaten

ECLI:NL:RBMNE:2016:5647 Rechtbank Midden-Nederland, 12-10-2016, C/16/386671 / HA ZA 15-177
Hoofdzaak: uitleg vaststellingsovk + hypotheek schending zorgplicht (overkreditering); Incident art. 843a Rv.

ECLI:NL:RBOVE:2016:4123 Rechtbank Overijssel, 26-10-2016, 16/937
137 personenauto’s en een camper die door het openbaar ministerie in beslag zijn genomen gaan niet naar één van de schuldeisers of de curator van een failliete autohandel uit Almelo. Dat oordeelt de raadkamer van de rechtbank Overijssel. Het failliete autobedrijf is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen.

ECLI:NL:RBLIM:2016:9063 Rechtbank Limburg, 21-10-2016, AWB - 15 _ 3655u
Betreft weigering handhavend op te treden tegen de exploitatie van een ijssalon in strijd met het geldend bestemmingsplan. Ten tijde van het primaire en bestreden besluit was een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, waarbinnen het gebruik, waarop het handhavingsverzoek van eisers ziet, past.

ECLI:NL:HR:2016:2418 Hoge Raad, 25-10-2016, 15/05945
Beklag. Beslag onder verschoningsgerechtigde (advocaat). Ingevolge art. 98.4 Sv kan de verschoningsgerechtigde tegen de beschikking van de R-C ex art. 552a Sv een klaagschrift indienen bij de Rb. Nu de Rb. heeft vastgesteld dat de klager m.b.t. de bedoelde bestanden zich op zijn verschoningsrecht heeft beroepen en de R-C daaromtrent (nog) niet heeft beslist, had de Rb. de behandeling van het kl...

ECLI:NL:CRVB:2016:4008 Centrale Raad van Beroep, 21-10-2016, 14/3125 WIA
Weigering WIA-uitkering. Wat betreft de huid- en allergische klachten komen de door betrokkene geraadpleegde klinisch arbeidsgeneeskundige en hoogleraar dermato-allergologie tot de conclusie dat schoonmaakwerk (dwingend tot het gebruik van occlusieve handschoenen) dat minder dan 25% van de werktijd in beslag neemt, geschikt is.

ECLI:NL:RBROT:2016:8083 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2016, C/10/507937 / KG ZA 16-923
Vordering in kort geding tot intrekking/verlaging van een ten behoeve van opheffing van conservatoir beslag afgegeven bankgarantie. Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht op grond van art. 7 of art. 35 herschikte EEX-Vo.

ECLI:NL:RBROT:2016:8086 Rechtbank Rotterdam, 19-10-2016, C/10/507071 / KG ZA 16-875
Opheffen executoriaal beslag.

ECLI:NL:RBGEL:2016:5612 Rechtbank Gelderland, 05-10-2016, 282202
Bewijs totstandkoming overeenkomst niet geleverd. Afwijzen vordering. Reconventionele vordering tot opheffing beslag, uitvoerbaar bij voorraad toegewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12660 Rechtbank Den Haag, 02-09-2016, AWB 16/18547
Inzage asieldossier voorwaarde afgifte laissez passer Sri Lanka, gedwongen terugkeer, zicht op uitzetting, ongegrond Uit de uitspraak van 26 juli 2016 van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (ECLI:RBDHA:2016:8644) blijkt niet dat het de vaste gang van zaken is van de Sri Lankaanse autoriteiten om voor de afgifte van een laissez-passer inzage te eisen in het asieldossier van de vreemdeling.

ECLI:NL:OGEAM:2016:71 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 18-10-2016, AR 2016/14
Beslag en executierecht. Derdenverklaringsprocedure.

ECLI:NL:RBOBR:2016:5796 Rechtbank Oost-Brabant, 13-10-2016, C/01/311301 / KG ZA 16-456
Partieel opheffen van beslag van door de curator gelegde derdenbeslag op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder van gefailleerde

ECLI:NL:GHARL:2016:8087 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2016, 21-003857-15
Gebruik maken van een valse werkgeversverklaring ter verkrijging van een hypotheek

ECLI:NL:GHARL:2016:8088 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2016, 21-00747-16
Ontneming afgewezen

ECLI:NL:RBLIM:2016:8975 Rechtbank Limburg, 06-10-2016, 03/721826-14 (ontneming)
Ontneming

ECLI:NL:RBLIM:2016:6059 Rechtbank Limburg, 13-07-2016, C/03/221448 / KG ZA 16-257
De tussen Maasparc en Maasresidence tot stand gekomen exploitatieovereenkomst inzake een bungalowpark wordt door Maasresidence opgezegd. Maasparc wenst nakoming/schadevergoeding en laat beslag leggen. Maasresidence vordert in kort geding opheffing van het beslag en Maasparc vordert in reconventie nakoming van de overeenkomst.

ECLI:NL:GHSHE:2016:4569 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-10-2016, 20-000358-15
Vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepteelt. Het hof is van oordeel dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de veroordeelde een eerdere oogst heeft gehad en daaruit voordeel heeft genoten.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12178 Rechtbank Den Haag, 12-10-2016, 09/767079-13
(Gewoonte)witwassen: r.o. 3.4.1: o.a. van girale inkomsten uit een fictieve arbeidsovereenkomst, contante uitgaven ter zake o.a. auto’s en contant geld. Verbeurdverklaring: r.o. 6.3: verbeurdverklaring mogelijk ook indien geen beslag op grond van art. 94 Sv. In casu geen verbeurdverklaring van niet in beslaggenomen geld, omdat uit het onderzoek niet volgt dat het uitgeleverd kan worden (art. 34...

ECLI:NL:RBOBR:2016:5600 Rechtbank Oost-Brabant, 12-10-2016, C/01/288361 / HA ZA 15-24
Verdeling van de opbrengst van door een pandhouder verkocht deel van inboedels in Nederland en in Zwitserland. Curator in het faillissement van de pandgever claimt de opbrengst i.v.m. een fiscaal bodemrecht op de beide woningen. Een man heeft aan zijn partner een pandrecht verleend op zijn helft van de inboedel van twee woningen in Nederland en in Zwitserland. Na het faillissement van de man e...

ECLI:NL:GHAMS:2016:3247 Gerechtshof Amsterdam, 09-08-2016, 200.174.627/01
Het door de gemeente gelegde beslag is onrechtmatig maar de gemeente is niet aansprakelijk voor de geleden schade van appellant. Geen risicoaansprakelijkheid van de beslaglegster. Appellant had de schade eenvoudig kunnen beperken tot nihil door de gemeente informatie te verschaffen over de gevolgen van de gelegde beslagen. Het hof bekrachtigd het vonnis waarvan beroep

ECLI:NL:PHR:2016:812 Parket bij de Hoge Raad, 28-06-2016, 15/05024
Ontneming. Beschikking dwangbevel. Art. 157 Faillissementswet. 1. Valt een nog niet onherroepelijke betalingsverplichting in een faillissement en de werking van een gehomologeerd akkoord? 2. Ontvankelijkheid cassatieberoep ex art. 575.3 Sv.. Ad 1. Op de stelling dat de betalingsverplichting, ook al was deze ten tijde van de faillietverklaring nog niet onherroepelijk opgelegd, als bestaande (voo...

ECLI:NL:HR:2016:2298 Hoge Raad, 11-10-2016, 15/05024
Ontneming. Beschikking dwangbevel. Art. 157 Faillissementswet. 1. Valt een nog niet onherroepelijke betalingsverplichting in een faillissement en de werking van een gehomologeerd akkoord? 2. Ontvankelijkheid cassatieberoep ex art. 575.3 Sv.. Ad 1. Op de stelling dat de betalingsverplichting, ook al was deze ten tijde van de faillietverklaring nog niet onherroepelijk opgelegd, als bestaande (voo...

ECLI:NL:GHSHE:2016:4386 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-09-2016, 200.192.110/01
WSNP. Door rechtbank tussentijds beëindigd mede op grond van art. 350 lid 3 aanhef en sub f Fw. Destijds geen toelatingszitting maar toelatingsgesprek met een secretaris. Geen proces-verbaal toen opgemaakt. Geen inzage gespreksaantekeningen in kader hoger beroep. Strijd met systeem en strekking Faillissementswet. Belangen van schuldenaar én schuldeisers.

ECLI:NL:RBLIM:2016:6303 Rechtbank Limburg, 21-07-2016, C/03/221690 / KG ZA 16-269
Executiegeschil. Schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de grosse van de hypotheekakte en executie van het hypotheekrecht. Vordering vindt onder andere grondslag in een ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestaande rechtsverhouding. De grosse van de hypotheekakte verschaft dan ook een titel voor de executie van deze vordering indien eiser met de voldoening daarvan i...

ECLI:NL:RBOVE:2015:5959 Rechtbank Overijssel, 15-12-2015, C08/11/328 R
Schuldsanering. Voldoende aannemelijk dat schuldenaar tijdens de schuldsaneringsregeling heeft getracht haar schuldeisers te benadelen. Volgt ontneming schone lei.

ECLI:NL:RBROT:2016:7596 Rechtbank Rotterdam, 05-10-2016, 10/660086-14
Diefstal elektriciteit ten behoeve van een hennepkwekerij. Vrijspraak van witwassen. Verbeurdverklaring van in beslag genomen bitcoins en computerapparatuur waarmee de bitcoins zijn gedolven.

ECLI:NL:RBOVE:2016:3822 Rechtbank Overijssel, 14-09-2016, C/08/190507 / KG ZA 16-283
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Maritaal beslag.

ECLI:NL:RBOVE:2016:3820 Rechtbank Overijssel, 12-09-2016, C/08/189724 / KG ZA 16-267
Borgtochtovereenkomst. Pandrecht.

ECLI:NL:RBGEL:2016:5161 Rechtbank Gelderland, 29-09-2016, AWB - 15 _ 3307
Eiser heeft samen met zijn echtgenote een tweetal leningen verstrekt aan een BV waarvan hij enig aandeelhouder is. Een van de leningen houdt verband met de verwerving van een aandelenbelang door de BV. De andere lening is verstrekt in verband met de aanschaf van een bedrijfspand. De vorderingen uit hoofde van deze geldleningen wil eiser in 2010 ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4719 Rechtbank Midden-Nederland, 31-08-2016, 407741 / HA ZA 16-42
Erfrecht. Erfgenaam wenst jegens bank inzage in bankafschriften erflater. Ambtshalve toepasssing art. 6:233 BW. Onredelijk bezwarende algemene voorwaarde dat erfgenaam geen inzage krijgt in rekeningverloop voor datum overlijden erflater?

ECLI:NL:RBMNE:2016:5321 Rechtbank Midden-Nederland, 18-05-2016, C/16/386664 / HA ZA 15-174 MAR
Beroepsaansprakelijkheid notaris. Tweede recht van hypotheek niet gevestigd. Klachtplicht en rechtsverwerking. Causaal verband fout en schade.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4720 Rechtbank Midden-Nederland, 07-09-2016, C/16/369371 / HA ZA 14-401
Pandrecht. Vervolg op vonnis van 21 oktober 2015: ECLI:NL:RBMNE:2015:7272.

ECLI:NL:RBOBR:2016:5426 Rechtbank Oost-Brabant, 03-10-2016, 01/845045-14 ontneming
Afwijzing van de vordering tot ontneming vanwege vrijspraak van het hennep-feit.

ECLI:NL:GHAMS:2016:3949 Gerechtshof Amsterdam, 30-09-2016, R 001210-16
Hof verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van het klaagschrift ex artikel 552a Sv voor zover dat ziet op opheffing van alle inbeslagnemingen ex art. 94a Sv. Het hof grondt dit oordeel op de omstandigheid dat die voorwerpen in beslag zijn genomen in het kader van een ontnemingsvordering en redelijke wetsuitleg van artikel 552a, derde lid, Sv.

ECLI:NL:HR:2016:2236 Hoge Raad, 30-09-2016, 16/01153
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Internationaal publiekrecht. Conservatoir beslag op eigendommen van vreemde staten. Omvang immuniteit van executie. Verwijzing naar HR 11-07-2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1387, NJ 2010/525 (Azeta/JCR en Staat), en HR 28-06-2013, ECLI:NL:HR:2013:45, NJ 2014/453 (Ahmad/Staat).

ECLI:NL:PHR:2016:551 Parket bij de Hoge Raad, 24-06-2016, 16/01153
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Internationaal publiekrecht. Conservatoir beslag op eigendommen van vreemde staten. Omvang immuniteit van executie. Verwijzing naar HR 11-07-2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1387, NJ 2010/525 (Azeta/JCR en Staat), en HR 28-06-2013, ECLI:NL:HR:2013:45, NJ 2014/453 (Ahmad/Staat).

ECLI:NL:GHAMS:2016:3739 Gerechtshof Amsterdam, 13-09-2016, 200.173.424/01
Medische aansprakelijkheid. Verzoek om inzage in de correspondentie met door wederpartij geraadpleegde deskundige afgewezen (843a Rv, Wet Bescherming persoonsgegevens). Niet juist dat de verslaglegging in het medisch dossier bepalend is voor de vraag of aan de eis van de verzwaarde stelplicht is voldaan Beroep op res ipsa loquitur afgewezen. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:3188.

ECLI:NL:RBROT:2016:7472 Rechtbank Rotterdam, 29-09-2016, C/10/506891 / KG ZA 16-867
Kort geding. Voormalige (?) retentor legt conservatoir beslag onder eigenaar nadat rechtbank retentierecht afwijst en retentor in hoger beroep komt. Art. 3:294 BW. Art. 3:295 BW. Opheffing beslag? Belangenafweging. Misbruik bevoegdheid?

ECLI:NL:RBNNE:2016:4361 Rechtbank Noord-Nederland, 28-09-2016, C/17/143711 / HA ZA 15-259
Tenietgaan recht van hypotheek, uitleg hypotheekakte, betekenis obligatoire overeenkomst na faillissement contractspartij

ECLI:NL:RBROT:2016:6870 Rechtbank Rotterdam, 22-08-2016, C/10/493122 / HA RK 16-30
Verkoop in beslag genomen lidmaatschapsrecht in een coöperatie. Art. 474aa jo. 474g Rv.

ECLI:NL:PHR:2016:906 Parket bij de Hoge Raad, 30-08-2016, 15/04499
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Art. 11a Opiumwet. Op 2 maart 2015 zijn goederen uit de growshop van klager in beslag genomen wegens verdenking van overtreding van art. 11a Opiumwet (i.w.tr. 1 maart 2015). Klager heeft verklaard dat hij wist van de nieuwe wetgeving en dat hij daarom zijn webshop had gesloten en geen verkopen meer deed vanaf 1 maart 2015. Rb heeft klaagschrift gegrond...

ECLI:NL:HR:2016:2192 Hoge Raad, 27-09-2016, 15/04499
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Art. 11a Opiumwet. Op 2 maart 2015 zijn goederen uit de growshop van klager in beslag genomen wegens verdenking van overtreding van art. 11a Opiumwet (i.w.tr. 1 maart 2015). Klager heeft verklaard dat hij wist van de nieuwe wetgeving en dat hij daarom zijn webshop had gesloten en geen verkopen meer deed vanaf 1 maart 2015. Rb heeft klaagschrift gegrond...

ECLI:NL:PHR:2016:686 Parket bij de Hoge Raad, 24-05-2016, 15/03037
Beklag. Beslag ex art. 94 Sv op een groot geldbedrag dat klager aan de politie heeft aangeboden ter betaling van een in een andere zaak opgelegde schadevergoedingsmaatregel, hetgeen leidt tot verdenking t.z.v. witwassen. 1. Rechtmatigheid van beslag. 2. Belang van strafvordering.

ECLI:NL:HR:2016:2188 Hoge Raad, 27-09-2016, 15/03037
Beklag. Beslag ex art. 94 Sv op een groot geldbedrag dat klager aan de politie heeft aangeboden ter betaling van een in een andere zaak opgelegde schadevergoedingsmaatregel, hetgeen leidt tot verdenking t.z.v. witwassen. 1. Rechtmatigheid van beslag. 2. Belang van strafvordering.