Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

Een vermogensrecht is een recht dat, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar is, of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (art. 3:6 BW).

  • Het begrip 'vermogensrecht' wordt ook gebruikt als aanduiding voor de bepalingen van het privaatrecht die betrekking hebben op vermogensbestanddelen, zoals het goederenrecht en het verbintenissenrecht. De meest belangrijke bepalingen van het vermogensrecht staan in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Vermogensrechten

Voorbeelden van vermogensrechten zijn:

Geen beslag

Op een aantal vermogensrechten kan geen verhaalsbeslag worden gelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een domeinnaamrecht en een handelsnaamrecht en voor zekerheidsrechten als pand en hypotheek.

  • Op een domeinaamrecht en een handelsnaamrecht kan wél een beslag tot levering worden gelegd.
  • Hof Leeuwarden 13-12-2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BU8232
    Goodwill is niet vatbaar voor beslag of pandrecht. Daaraan doet niet af dat goodwill bij de overdracht van een onderneming dikwijls een afzonderlijk kenbare en op geld gewaarde post is en vaak is vermeld op de balans van een onderneming. Goodwill is juridisch gezien een samenstel van rechten en verplichtingen dat zich als geheel niet voor overdracht leent.