Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

Een executoriale titel is een in de wet aangewezen stuk dat door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. Een executoriale titel is een voorwaarde voor executie, waaronder het leggen van executoriaal beslag.

Grosse

Art .430 lid 1 Rv bepaalt dat de grosse van de volgende stukken in geheel Nederland ten uitvoer kunnen worden gelegd:

 • in Nederland gewezen vonnissen en beschikkingen van de Nederlandse rechter
 • in Nederland verleden authentieke akten
 • andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken
Andere executoriale titels

Andere in de wet aangewezen stukken die een executoriale titel opleveren, zijn:

Geen executoriale titel

Geen executoriake titels zijn:

Rechspraak

Vonnis

Schikking

 • Rb. Den Haag (vzr.) 06-06-2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7277
  Een in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van een ter terechtzitting gesloten vaststelingsovereenkomst levert niet zonder meer een executoriale titel op voor de invordering van op grond van het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen boetebeding opeisbaar geworden boetes die betrekking hebben op gestelde overtredingen die voor de (eerste) betekening van het proces-verbaal zouden hebben plaatsgevonden.
 • Rb. Zwolle-L. (vzr.) 10-12-2008, ECLI:NL:RBZLY:2008:BH3024
  Een (onderdeel van) een schikking, uitgegeven in de vorm van een grosse, is slechts executoriaal voor zover de ene partij jegens de andere partij duidelijk omschreven verplichtingen aangaat, waarvan de omvang - indien het de betaling van een geldsom betreft - minst genomen bepaalbaar moet zijn.

Convenant

 • Hof Leeuwarden 23-12-2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BG9955
  Niet elk convenant dat aan een echtscheidingsbeschikking is gehecht en daarvan geacht wordt deel uit te maken, levert een voor tenuitvoerlegging vatbare titel op. Dat hangt af van de wijze waarop het convenant is geredigeerd.

Dwangbevel