Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 843a Rv vormt een uitzondering op de hoofdregel dat iemand onder hem berustende bescheiden niet aan een ander ter inzage hoeft af te geven.

Art. 843a lid 1 Rv bepaalt dat hij die daarbij rechtmatig belang heeft, inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

Procedure

De vordering tot inzage kan worden gedaan in een afzonderlijke procedure of (als incidentele vordering) in een lopende procedure.

Vordering tot inzage ex art. 1019a Rv

De houder van een recht van intellectueel eigendom heeft een eigen recht op inzage in en het krijgen van een afschrift van bescheiden waaruit een (dreigende inbreuk) op het recht kan blijken. Dit recht volgt uit art. 1019a Rv. Dit artikel is gebaseerd op art. 6 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. 

Art. 1019a Rv vormt een uitwerking van art. 843a lid 1 Rv. Art. 1019a lid 1 Rv bepaalt daartoe dat art. 843a een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom als een rechtsbetrekking volgens art. 843a lid 1 Rv geldt.

Art. 1019a Rv kent een ruimere toepassing dan art. 843a lid 1 Rv: het recht van inzage geldt niet alleen voor schriftelijke of digitale bescheiden, maar ook voor voorwerpen waarmee een inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht (art. 1019a lid 2 Rv).