Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Met fiscaal beslag wordt een verhaalsbeslag bedoeld dat door of namens de ontvanger wordt gelegd in het kader van de fiscale invordering.

Bijzondere positie

De ontvanger heeft, op basis van het open systeem, alle bevoegdheden die een gewone schuldeiser heeft:

De ontvanger heeft echter een bijzondere positie ten aanzien van verhaal voor zijn vordering.

Hoge Raad
  • HR 31-01-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3638
    Ingevolge art. 3 lid 3 IW treedt de ontvanger, die inzake rijksbelastingen bevoegd is, als zodanig in rechte op in alle rechtsgedingen voortvloeiende uit de uitoefening van zijn taak. Gelet op de tekst van en de toelichting bij dit artikel moet worden aangenomen dat in alle rechtsgedingen voorvloeiende uit de uitoefening door de ontvanger van zijn taak, uitsluitend de ontvanger kan worden gedagvaard (HR NJ 2003-213).
  • HR 26-06-1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN Amro) (Rijkaartarrest)
    Een belastingschuld is een schuld die rechtstreeks voortvloeit uit de wet (vgl. HR 11-10-1985, NJ 1986, 68). In beginsel behoren voorrechten, als nevenrechten, bij de bevoorrechte vordering vanaf het tijdstip dat die vordering ontstaat, zulks ongeacht of die vordering dan reeds opeisbaar is.
Lagere rechtspraak
  • Rb. Haarlem (vzr.) 14-11-2006, ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2331
    De belastingdienst verzoekt op de voet van art. 64 lid 3 Rv om tijdens een nachtelijke verkeerscontrole exploten te mogen uitbrengen. Volgens de voorzieningenrechter gaat art. 64 lid 1 Rv niet alleen over het respecteren van de nacht- en zondagsrust, maar ook over de bescherming van het belang van verkeersdeelnemers om ’s nachts op de openbare weg te kunnen zijn zonder rekening te hoeven houden met beslaglegging vanwege niet betaalde belastingschulden. Het verlof wordt beperkt tot invordering van een motorrijtuigenbelastingschuld en andere belastingschulden als andere invorderingsmaatregelen geen resultaat hebben gehad.
Wetgeving

Het fiscaal beslag is voornamelijk geregelgd in de Invorderingswet 1990.