Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar met het doel de rechten van alle schuldeisers op dat vermogen te behartigen.

Verschillen met beslag

Het faillissement verschilt in een aantal opzichten van beslag:

  • het faillissement betreft het gehele vermogen van de schuldenaar. Het beslag geldt een specifiek deel van dat vermogen;
  • het faillissement dient om de belangen van alle schuldeisers te behartigen. Het beslag dient de belangen van één of meerdere specifieke schuldeisers;
  • het faillissement omvat ook hetgeen de schuldenaar gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw), het beslag omvat in de regel alleen de beslagen goederen op het moment van beslag.
Schuldeiser met voorrecht

Een schuldeiser, ook een schuldeiser met een bevoorrechtigde vordering, moet zijn vordering bij de curator indienen en meedelen in de faillissementskosten.

Beslag op boedelrekening

Beslag op een boedelrekening is mogelijk, maar de executant heeft onvoldoende belang.

Faillissementspauliana

De curator heeft vergaande mogelijkheden om rechtshandelingen in het zich van faillissement te vernietigen. Deze mogelijkheden zijn vooral neergelegd in de artt. 42 (Actio pauliana), 43 (Omkering bewijslast), 45 (Nietigheid van schenking) en 47 Fw (Voldoening van opeisbare schuld).

  • HR 08-07-1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./Bank Mees en Hope)
    Er is geen goede reden waarom betaling aan de schuldeiser door de failliet zelf wel, doch betaling door een schuldenaar van de failliet niet vernietigbaar zou zijn, indien aan de eisen van art. 47 Fw is voldaan. Weliswaar wijst de wetsgeschiedenis er op, dat de wetgever heeft gedacht aan te kwader trouw handelen van de schuldenaar, doch de strekking van art. 47 Fw is om de schuldeiser die in strijd met de goede trouw tegenover de medeschuldeisers betaling ontvangt, het verkrijgene niet te laten behouden. Met de strekking van art. 47 Fw verdraagt zich niet, dat een vermindering van de bankschuld van de failliet door een creditering van de rekening van de failliet met via de bank betaalde vorderingen van de failliet, niet zou worden aangemerkt als de voldoening van een schuld in de zin van art. 47 Fw.